Upozornění: Informace uvedené na této stránce odpovídají situaci z 15. března 2013. V současné době probíhá jejich aktualizace. Novější informace najdete na stránce: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Cesta

Proč potřebujeme nový zákon?

Jak nezákonná těžba dřeva škodí?

Nezákonná těžba dřeva – těžba dřeva způsobem, který porušuje zákony nebo právní předpisy v zemi těžby – má závažné hospodářské, environmentální a sociální dopady na některé velmi cenné lesy, které na světě zbývají, a na komunity, které jsou na nich závislé.

 • Hospodářské hledisko

  Vede ke ztrátě příjmů a kazí úsilí zákonných hospodářských subjektů.

 • Environmentální hledisko

  Je spojena s odlesňováním, změnou klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti.

 • Sociální hledisko

  Je spojena se spory o pozemky a zdroje a odnímání práv místním komunitám.

Proč je důležité, aby Evropská unie zasáhla?

Pro mnoho zemí, v nichž je nezákonná těžba dřeva velmi rozšířená, představuje EU důležitý vývozní trh. Pokud zaujmeme postoj „hlavně neklást žádné otázky“, pak můžeme nevědomky financovat zločiny v oblasti lesnictví a bránit v úsilí prosazovat zákon v některých z nejchudších zemí světa produkujících dřevo.

Co EU dělá?

V roce 2003 vytvořila EU akční plán FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví), který poskytuje řadu opatření pro vytlačení nezákonně těženého dřeva z trhů, vylepšení dodávek zákonného dřeva a zvýšení poptávky po dřevařských výrobcích ze zákonných zdrojů.

Dvěma hlavními prvky akčního plánu jsou nařízení EU v oblasti dřeva a dobrovolné dohody o partnerství. Dobrovolné dohody o partnerství jsou obchodní dohody se zeměmi vyvážejícími dřevo, které přispívají k tomu, že se nezákonně těžené dřevo neuvádí na evropský trh.

V rámci nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR) je dřevo s licencí FLEGT nebo povolením CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) považováno za vyhovující požadavkům EUTR.

Sekundární legislativa

EUTR doplňují další dva právní předpisy, které obsahují více podrobností o konkrétních bodech zákona:

 1. Nařízení o pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání:

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012

 2. Nařízení pro zajištění jednotného provádění zákona:

  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012