Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Vem påverkas av förordningen?

I förordningen delas de som bedriver handel med timmer och trävaror in i två kategorier: verksamhetsutövare och handlare. Verksamhetsutövare – de som släpper ut trävaror på den inre marknaden för första gången – har det huvudsakliga ansvaret medan den enda skyldigheten för handlare – de som köper eller säljer timmer eller trävaror som redan har släppts på marknaden – är att föra register över vem de köper från och säljer till.

Information om ditt ansvar:

Verksamhetsutövare

Du är den första som släpper ut timmer eller trävaror på EU:s marknad.

Ditt ansvar

Du ska visa ”tillbörlig aktsamhet” när du släpper ut trävaror på EU:s marknad. Det är ditt ansvar att minimera risken för att träet kommer från olagliga källor eller tillverkas av olagligt avverkad skog. Det innebär att du ska tillämpa ett riskhanteringssystem som kallas systemet för tillbörlig aktsamhet och som baseras på följande:

Information: Verksamhetsutövaren måste ha tillgång till information om timret och trävarorna, avverkningsland (och, om tillämpligt, subnationell region och avverkningskoncession) trädart, kvantitet, leverantör och efterlevnad av nationell lagstiftning.

Riskbedömning: Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning av risken för olaglig avverkning av timmer i sin leveranskedja, baserat på information av den typ som anges ovan och med hänsyn till de kriterier som anges i förordningen om timmer.

Riskreducerande förfaranden: Om riskbedömningen visar att risken för olagligt avverkat timmer i leveranskedjan inte är försumbar kan ytterligare åtgärder vidtas, t.ex. genom att begära att leverantören lämnar ytterligare information och genomför fler kontroller.

Mer information om tillbörlig aktsamhet finns under rubriken Hur tillämpas den?

Handlare

Du köper eller säljer timmer eller trävaror som redan har släppts ut på EU:s marknad i kommersiellt syfte.

Ditt ansvar

Du ska spara information om dina leverantörer och kunder så att det blir så enkelt som möjligt att spåra träet du hanterar.

Du ska spara denna information under fem år.

Informationen behövs endast fram till dess att den sista försäljningen mellan företagen sker. Ingen information behövs för försäljning till slutkunder.

Hur gör verksamhetsutövare för att visa tillbörlig aktsamhet?

Verksamhetsutövare kan antingen utveckla ett eget system – en uppsättning åtgärder och förfaranden som minimerar risker på ett effektivt sätt – eller använda ett system som utvecklats av en övervakningsorganisation. Övervakningsorganisationer i närheten av dig.

Mer information om tillbörlig aktsamhet hittar du under rubriken Hur tillämpas den? och i det detaljerade vägledningsdokumentetpdf(126 KB)  .

Är du fortfarande osäker på om du är verksamhetsutövare eller handlare?

Här följer några olika scenarier som kan hjälpa dig att fastställa vilken kategori du tillhör:

Scenario 1

Tillverkaren C köper papper i ett tredje land utanför EU och importerar det till ett EU-land, där han/hon använder pappret för att tillverka anteckningsböcker. Därefter säljer tillverkaren anteckningsböckerna till återförsäljaren D i någon EU-medlemsstat. Anteckningsböcker är en vara som omfattas av bilagan till EU:s förordning om timmer:

  • Tillverkaren C blir verksamhetsutövare när han/hon importerar pappret för användning inom sin egen verksamhet.

Scenario 2

Företaget X avverkar timmer från sin egen mark inom EU och transporterar det till sitt eget sågverk för bearbetning. Därefter säljer man sågat barrvirke till företaget Y:

  • Företaget X blir verksamhetsutövare när det avverkar eget timmer för distribution via sin egen verksamhet.

Scenario 3

Den EU-baserade tillverkaren C importerar bestruket kraftpapper direkt från en producent i tredje land och använder det för att förpacka varor som sedan säljs på EU:s marknad:

  • Tillverkaren C blir verksamhetsutövare när han/hon importerar kraftpapper till EU för användning inom verksamheten. (Observera att det i detta fall inte har någon betydelse att kraftpappret endast används som förpackningsmaterial eftersom det importeras som en produkt i sig.)

Fler scenarier beskrivs i vägledningsdokumentet pdf(126 KB) .