Zastrzeżenie prawne: strona odzwierciedla stan na dzień 15.03.2013 r. i jest w trakcie aktualizacji. Nowsze informacje są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Ścieżka nawigacji

Kogo dotyczy rozporządzenie?

W rozporządzeniu podzielono uczestników handlu drewnem i produktami z drewna na dwie kategorie – podmioty i podmioty handlowe. Większość odpowiedzialności spoczywa na podmiotach, które po raz pierwszy wprowadzają produkty z drewna do obrotu na rynku UE, natomiast podmioty handlowe – nabywające lub zbywające drewno lub produkty z drewna obecne już w obrocie – muszą jedynie ewidencjonować swoich dostawców i klientów.

Poznaj swoje obowiązki:

Podmioty

Wprowadzasz drewno lub produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE.

Twoje obowiązki

Masz obowiązek postępować z „należytą starannością”, wprowadzając drewno do obrotu na rynku UE. Musisz zminimalizować prawdopodobieństwo, że drewno zostało pozyskane nielegalnie bądź produkty pochodzą z takiego drewna. Oznacza to, że masz obowiązek wdrożyć system zarządzania ryzykiem zwany „systemem zasad należytej staranności”, którego elementami są:

Informacje: podmiot musi mieć dostęp do informacji o drewnie i produktach z drewna, o kraju pozyskania (oraz w stosownych przypadkach o regionie pozyskania drewna i zezwoleniu na jego pozyskanie), o gatunku, ilości i dostawcy, jak też do informacji potwierdzających zgodność z ustawodawstwem krajowym.

Ocena ryzyka: podmiot powinien ocenić ryzyko pojawienia się nielegalnie pozyskanego drewna w jego łańcuchu dostaw na podstawie powyższych informacji oraz uwzględniając kryteria określone w rozporządzeniu.

Ograniczanie ryzyka: jeżeli z oceny wynika, że ryzyko pojawienia się nielegalnie pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw nie jest nieistotne, ryzyko to można ograniczyć przy użyciu dodatkowych środków, na przykład wymagając od dostawcy dodatkowych informacji i weryfikacji.

Dodatkowe informacje na temat należytej staranności znajdują się w części „ Jak stosowane jest rozporządzenie?

Podmioty handlowe

Nabywasz lub zbywasz w celach handlowych drewno bądź produkty z drewna wprowadzone już do obrotu na rynku UE.

Twoje obowiązki 

Masz obowiązek przechowywać informacje na temat dostawców i klientów, aby umożliwić jak najłatwiejszą identyfikację drewna, którym handlujesz.

Informacje te powinieneś przechowywać przez pięć lat.

Potrzebne są jedynie informacje dotyczące okresu do ostatniej sprzedaży dokonanej między firmami. Informacje takie nie są potrzebne w przypadku sprzedaży konsumentom.

W jaki sposób podmioty mogą postępować z „należytą starannością”?

Podmiot może opracować własny system zasad należytej staranności – zestaw działań i procedur skutecznie minimalizujących ryzyko – lub skorzystać z systemu stworzonego przez organizację monitorującą. Organizacje monitorujące z Twojego regionu.

Dodatkowe informacje na temat należytej staranności znajdują się w części „Jak stosowane jest rozporządzenie?” oraz w szczegółowych wytycznychpdf(389 KB)  .

Nadal nie wiesz, czy jesteś podmiotem, czy też podmiotem handlowym?

Oto kilka przykładowych scenariuszy w celu wyjaśnienia:

Scenariusz 1

Producent C nabywa papier w państwie trzecim poza UE i przywozi go do (dowolnego kraju) UE, gdzie wykorzystuje go do produkcji zeszytów do ćwiczeń. Zeszyty te sprzedaje następnie detaliście D w dowolnym państwie członkowskim UE. Zeszyty do ćwiczeń są produktem objętym załącznikiem do rozporządzenia UE w sprawie drewna:

  • producent C staje się podmiotem, przywożąc papier do wykorzystania w swojej działalności.

Scenariusz 2

Spółka X pozyskuje drewno z własnych upraw w UE, a następnie przewozi je i przetwarza we własnym tartaku, po czym sprzedaje pocięte drewno iglaste spółce Y:

  • spółka X staje się podmiotem, pozyskując własne drewno do celów dystrybucji w ramach swojej działalności.

Scenariusz 3

Producent C z siedzibą w UE importuje powlekany papier pakowy bezpośrednio od producenta z państwa trzeciego i używa go do pakowania produktów sprzedawanych następnie na rynku UE:

  • producent C staje się podmiotem, przywożąc papier pakowy do UE w celu wykorzystania w swojej działalności (uwaga: w tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że papier pakowy jest wykorzystywany tylko jako opakowanie, gdyż jest on przywożony jako samodzielny produkt).

Więcej scenariuszy zamieszczono w wytycznychpdf(389 KB) .