Atsakomybės ribojimas. Svetainėje pateikiama informacija atspindi padėtį 2013-03-15. Svetainė šiuo metu atnaujinama. Naujesnės informacijos pateikiama adresu https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Naršymo kelias

Kam reglamentas turės įtakos?

Prekiaujantieji mediena ir medienos produktais šiame reglamente yra skirstomi į dvi kategorijas: veiklos vykdytojus ir prekiautojus. Veiklos vykdytojams, pirmiesiems pateikiantiems medieną arba medienos produktus ES rinkai, tenka didžioji dalis atsakomybės, o prekiautojai, perkantieji arba parduodantieji jau pateiktą ES rinkai medieną arba medienos produktus, privalo tik saugoti informaciją apie savo tiekėjus ir klientus.

Sužinokite apie jums tenkančią atsakomybę:

Veiklos vykdytojai

Jūs pirmieji pateikiate medieną arba medienos produktus ES rinkai.

Jūsų atsakomybė

Pateikdami medieną ES rinkai, privalote atlikti „deramą patikrinimą“. Jums tenka atsakomybė sumažinti riziką, kad mediena pateikiama arba produktai gali būti gaminami iš medienos, tiekiamos iš neteisėtai paruoštų šaltinių. Tam privalote įgyvendinti rizikos valdymo sistemą, vadinamą deramo patikrinimo sistema, paremtą:

informacija: veiklos vykdytojas privalo turėti prieigą prie informacijos apie medieną ir medienos produktus, medienos ruošos valstybę (ir, jei reikia, valstybės regionų ir medienos ruošos koncesiją), rūšis, kiekį, tiekėjo duomenis ir informaciją apie atitiktį nacionaliniams teisės aktams;

rizikos įvertinimu: veiklos vykdytojas turėtų įvertinti neteisėtai paruoštos medienos riziką tiekimo grandinėje, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą informaciją ir į ESMR nustatytus rizikos kriterijus;

rizikos mažinimu: jei įvertinimas parodo, kad neteisėtai paruoštos medienos rizika tiekimo grandinėje nėra nedidelė, tokia rizika gali būti sumažinta imantis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pareikalavus iš tiekėjo papildomos informacijos ir patikrinimo.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie deramą patikrinimą, žr. „ Kaip taikomas šis teisės aktas?

Prekiautojai

Jūs perkate arba parduodate – komerciniais tikslais – jau pateiktą vidaus rinkai medieną arba medienos produktus.

Jūsų atsakomybė

Privalote saugoti informaciją apie savo tiekėjus ir klientus, kad būtų galima kuo lengviau atsekti medienos, kuria prekiaujate, šaltinį.

Turėtumėte saugoti šią informaciją, apimančią penkerių metų laikotarpį.

Reikalinga tik informacija, apimanti laikotarpį iki galutinio pardavimo momento tarp įmonių. Nereikalinga informacija apie pardavimą galutiniams vartotojams.

Kaip veiklos vykdytojai turi vykdyti „deramą patikrinimą“?

Veiklos vykdytojai gali parengti savo deramo patikrinimo sistemą – priemonių ir procedūrų, kurios veiksmingai sumažintų riziką, rinkinį – arba naudoti stebėsenos organizacijos parengtą sistemą. Artimiausios stebėsenos organizacijos.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie deramą patikrinimą, žr. „Kaip taikomas šis teisės aktas?“ arba žr. išsamų paaiškinamąjį dokumentąpdf(413 KB)  .

Vis dar nesate tikri, ar esate veiklos vykdytojas, ar prekiautojas?

Štai keletas situacijų, kurios padės jums suprasti

1 situacija

Gamintojas C perka popierių trečiojoje šalyje už ES ribų ir importuoja jį į ES (bet kurią šalį), kur jis arba ji naudoja popierių pratybų sąsiuvinių gamybai. Tada jis arba ji parduoda pratybų sąsiuvinius mažmenininkui D kurioje nors ES valstybėje narėje. Pratybų sąsiuviniai yra produktas, kuriam taikomas ES medienos reglamentas, kaip nurodyta šio teisės akto priede:

  • gamintojas C tampa veiklos vykdytoju, kai jis arba ji importuoja popierių, kad jį naudotų savo versle

2 situacija

Bendrovė X ruošia medieną savo žemėje Europos Sąjungoje ir tada transportuoja bei perdirba ją savo lentpjūvėje ir parduoda pjautinę minkštą medieną bendrovei Y:

  • bendrovė X tampa veiklos vykdytoju, kai ji ruošia savo medieną, kad platintų ją vykdydama savo verslą.

3 situacija

ES įsikūręs gamintojas C importuoja dengtą tvirtąjį popierių tiesiogiai iš trečiosios šalies gamintojo ir naudoja jį pakuoti produktus, kurie vėliau parduodami ES rinkoje:

  • gamintojas C tampa veiklos vykdytoju, kai jis arba ji importuoja į ES tvirtąjį popierių, kad jį naudotų savo versle. (Atkreipkite dėmesį, jog šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, kad tvirtasis popierius naudojamas tik pakuotėms, nes jis importuojamas kaip savarankiškas produktas.)

Daugiau situacijų pateikiama paaiškinamajame dokumente pdf(413 KB) .