Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Keda see puudutab?

Määrusega jagatakse puidu ja puittoodetega tegelejad kahte kategooriasse: ettevõtjad ja kauplejad. Põhilist vastutust kannavad ettevõtjad – need, kes puidu või puittooted esimest korda ELi turule lasevad, samas kui kauplejad – kes ostavad või müüvad juba turule lastud puitu või puittooteid – peavad pidama üksnes arvestust puidu müüjate ja ostjate üle.

Ülevaade kohustustest

Ettevõtjad

Teie lasete puidu ja puittooted esimesena ELi turule.

Teie kohustused

Puidu laskmisel ELi turule olete te kohustatud rakendama nõuetekohast hoolsust. Teie asi on hoiduda puidust, mis on saadud või valmistatud ebaseaduslikult üles töötatud allikatest. See tähendab, et teil tuleb kehtestada riskijuhtimissüsteem, mida nimetatakse nõuetekohase hoolsuse süsteemiks ja mis koosneb järgmistest elementidest.

Teave. Ettevõtjal peab olema juurdepääs tarnija andmetele ning teabele, mis käsitleb puitu ja puittooteid, ülestöötamise riiki (samuti luba ja riigi piirkonda, kui see on kohaldatav), liiki, kogust ja siseriiklike õigusaktide järgimist.

Ohu hindamine. Ettevõtjal tuleks ülalnimetatud teabe põhjal ja arvestades ELi puidumääruses sätestatud ohukriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks olla ebaseaduslikku puitu.

Ohu vähendamine. Kui hindamine näitab, et tarneahelas ebaseadusliku puidu leidumise oht on märkimisväärne, saab seda ohtu vähendada täiendavaid meetmeid võttes, näiteks nõudes puidu tarnijalt lisateavet ja kontrolli.

Nõuetekohase hoolsuse kohta leiate täpsemat teavet lõigust „ Kuidas seda kohaldatakse?”.

Kauplejad

Teie ostate või müüte ärilistel eesmärkidel puitu või puittooteid, mis on juba lastud ELi turule.

Teie kohustused

Te olete kohustatud säilitama teavet tarnijate ja klientide kohta, et teie poolt käideldava puidu teekonda oleks võimalikult kerge jälgida.

Seda teavet tuleb teil säilitada viis aastat.

Teavet on vaja ainult selle perioodi kohta, mis lõpeb viimase ettevõtetevahelise müügitehinguga. Lõpptarbijatele müümise kohta pole teavet vaja.

Kuidas saavad ettevõtjad nõuetekohast hoolsust rakendada?

Ettevõtjad võivad kasutada järelevalveorganisatsiooni loodud nõuetekohase hoolsuse süsteemi – meetmete ja menetluste kogumit ohu tõhusaks vähendamiseks – või välja arendada oma süsteemi. Lähimad järelevalveorganisatsioonid.

Nõuetekohase hoolsuse kohta leiate täpsemat teavet lõigust „Kuidas seda kohaldatakse?” või põhjalikust juhenddokumendistpdf(121 KB)  .

Te ei oska otsustada, kas olete ettevõtja või kaupleja?

Siin on mõned võimalikud stsenaariumid, millest saate juhinduda.

1. stsenaarium

Tootja C ostab kolmandast riigist paberit ja impordib selle Euroopa Liitu (mis tahes liikmesriiki), kus ta valmistab sellest kaustikuid. Seejärel müüb ta kaustikud ELi mis tahes liikmesriigis jaemüüjale D. Kaustikud kuuluvad ELi puidumääruse lisaga hõlmatud toodete hulka.

  • Paberi importimisel ärialaseks kasutamiseks saab tootjast C ettevõtja.

2. stsenaarium

Ettevõte X raiub talle ELis kuuluva maa pealt puid, veab need töötlemiseks oma saeveskisse ning müüb saetud pehmepuidu ettevõttele Y.

  • Talle kuuluva puidu ülestöötamisel oma firma kaudu turustamiseks saab X-ist ettevõtja.

3. stsenaarium

ELis tegutsev tootja C impordib otse kolmanda riigi tootjalt pealistatud käsitööpaberit ja pakendab sellesse tooteid, mis hiljem ELi turul müüki paisatakse.

  • Käsitööpaberi ärialaseks kasutamiseks Euroopa Liitu importimisel saab tootjast C ettevõtja. (Arvestage, et sel juhul pole oluline, et käsitööpaberit kasutatakse ainult pakendamiseks, sest see imporditakse iseseisva tootena.)

Veel stsenaariumeid leiab juhenddokumendistpdf(121 KB) .