Ansvarsfriskrivning: Webbplatsen bygger på uppgifter från den 15 mars 2013 och håller på att uppdateras. Aktuella uppgifter finns på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sökväg

Vad innebär lagen?

I och med att EU:s förordning om timmer (förordning (EU) nr 995/2010) träder i kraft blir det förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer och varor tillverkade av sådant timmer på EU:s marknad. Förordningen gäller trä och trävaror som släpps ut på EU:s marknad för första gången. Syftet är att motverka olagligt avverkat timmer och trävaror, och därför fastställs tre grundläggande skyldigheter:

 1. Det blir förbjudet att för första gången släppa ut olagligt avverkat timmer och varor som tillverkats av sådant timmer på EU:s marknad.
 2. Verksamhetsutövare inom EU – de som släpper ut trävaror på EU:s marknad för första gången – ska visa ”tillbörlig aktsamhet”.
 3. Handlare – de som köper eller säljer timmer och trävaror som har släppts ut på marknaden – ska spara information om sina leverantörer och kunder så att dessa enkelt kan spåras. 

Vilka produkter omfattas av förordningen?

Lagen gäller timmer och trävaror som tillverkats inom EU eller importerats. Timmer som omfattas av en Flegt-licens eller ett Cites-tillstånd anses uppfylla kraven i förordningen.

Lagen gäller ett brett urval timmer och trävaror. Den omfattar dock inte allt timmer och alla trävaror. En utförlig förteckning över vilka produkter som omfattas av lagen finns här.

Timmer och trävaror enligt klassifikationen i Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 [1], på vilken den här förordningen är tillämplig

 • 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
 • 4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.
 • 4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä.
 • 4407 Trä, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm.
 • 4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm.
 • 4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat.
 • 4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel.
 • 4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel.
 • 4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat trä.
 • 44130000 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former.
 • 441400 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.
 • 4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä.
 • (Ej sådant förpackningsmaterial som endast använts som stöd, skydd eller bärare för en annan vara som släppts ut på marknaden.)
 • 44160000 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav.
 • 4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån ("shingles" och "shakes").
 • Massa och papper i kapitel 47 och 48 i Kombinerade nomenklaturen, med undantag av bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor).
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 och 94039030 Trämöbler.
 • 94060020 Monteringsfärdiga byggnader.

[1] Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Vilka produkter omfattas inte?

Observera att nedanstående förteckning inte är heltäckande.

 • Återvunna produkter.
 • Tryckt papper såsom böcker, tidskrifter och dagstidningar.
 • Förpackningsmaterial som innehåller varor och som endast används som stöd, skydd eller bärare för en annan vara.
 • Vissa produkter av bambu och rotting.
 • Timmer som privatpersoner köper eller säljer för eget bruk.
 • Andra produkter som inte anges i bilagan*.

* I Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 kan du som är importör kontrollera huruvida en produkt omfattas eller ej.