Zastrzeżenie prawne: strona odzwierciedla stan na dzień 15.03.2013 r. i jest w trakcie aktualizacji. Nowsze informacje są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Ścieżka nawigacji

Co stanowią przepisy prawa?

Nowe rozporządzenie w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) zabrania wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna do obrotu na rynku UE. Dotyczy ono drewna i produktów z drewna wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na rynku UE. Rozporządzenie przeciwdziała handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami pochodzącymi z takiego drewna, ustanawiając trzy podstawowe zasady:

 1. Wprowadzanie nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE jest zabronione.
 2. Podmioty z UE– czyli osoby, które wprowadzają produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE – mają obowiązek postępować z „należytą starannością”.
 3. Podmioty handlowe – czyli osoby, które nabywają lub zbywają drewno i produkty z drewna wprowadzone już do obrotu – mają obowiązek przechowywania informacji na temat dostawców i klientów, aby umożliwić łatwą identyfikację drewna.

Co obejmuje rozporządzenie?

Ustawodawstwo dotyczy drewna i produktów z drewna wyprodukowanych w UE oraz przywiezionych spoza jej terytorium. Drewno objęte zezwoleniem FLEGT lub CITES uznaje się za zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie drewna.

Ustawodawstwo dotyczy wielu, ale nie wszystkich rodzajów drewna i produktów z drewna. Wyczerpujący wykaz objętych nim produktów znajduje się tutaj.

Drewno i produkty z drewna, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, sklasyfikowane w Nomenklaturze scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 [1]

 • 4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy
 • 4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
 • 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
 • 4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
 • 4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm
 • 4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
 • 4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów "waferboard") z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi
 • 4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych
 • 4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe
 • 441300 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
 • 441400 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane
 • 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna
 • (Materiały nie przeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako materiał do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów wprowadzanych na rynek)
 • 44160000 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami
 • 4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami
 • Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 i 94039030 meble drewniane
 • 94060020 Budynki prefabrykowane

[1] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

Jakie produkty nie są objęte rozporządzeniem?

Uwaga: poniższa lista nie jest wyczerpująca.

 • produkty pochodzące z recyklingu;
 • zadrukowany papier, np. książki, czasopisma i gazety;
 • opakowania zawierające towary i stosowane wyłącznie w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów;
 • niektóre produkty bambusowe i rattanowe;
 • drewno nabywane lub zbywane przez osoby fizyczne do użytku osobistego;
 • inne produkty nieujęte w załączniku*.

* Aby sprawdzić, czy dany produkt jest objęty rozporządzeniem, importerzy powinni zapoznać się z Nomenklaturą scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87.