Huom. Sivustoa ollaan uudistamassa. Nykyinen sisältö vastaa ajankohdan 15.3.2013 tilannetta. Tuoretta tietoa on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigointipolku

Mitä säädöksessä sanotaan?

EU:n puutavara-asetuksen (asetus (EU) N:o 995/2010) nojalla laittomasti korjatun puutavaran ja tällaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille on kielletty. Asetusta sovelletaan puuhun ja puutuotteisiin, joita saatetaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille. Sillä puututaan laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden kauppaan kolmen keskeisen velvoitteen avulla:

 1. Laittomasti korjatun puutavaran ja tällaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille on kielletty.
 2. EU:n toimijoiden – niiden, jotka saattavat puutuotteita EU:n markkinoille ensimmäistä kertaa – on noudatettava ”asianmukaista huolellisuutta” .
 3. Kauppaa käyvien – niiden, jotka ostavat tai myyvät markkinoille jo saatettua puutavaraa tai puutuotteita – on säilytettävä tiedot tavarantoimittajistaan ja asiakkaistaan, jotta puutavaran alkuperä voidaan jäljittää.

Mitä asetuksen piiriin kuuluu?

Lainsäädäntö koskee sekä EU:ssa valmistettua että muualta tuotua puutavaraa ja puutuotteita. Puutavaran, jolla on FLEGT- tai CITES-lupa, katsotaan vastaavan puutavara-asetuksen vaatimuksia.

Lainsäädäntöä sovelletaan laajalti puutavaraan ja puutuotteisiin. Se ei kuitenkaan koske kaikkea puutavaraa ja puutuotteita. Kattava lista säädöksen piiriin kuuluvista tuotteista esitetään täällä.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat puutavara ja puutuotteet neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 [1]liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä olevan luokittelun mukaisesti

 • 4401 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu
 • 4403 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
 • 4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt
 • 4407 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
 • 4408 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm
 • 4409 Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päästään jatkettu
 • 4410 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja "oriented strand board" -levy sekä niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi "waferboard"-levyt), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut
 • 4411 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu
 • 4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu
 • 44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina
 • 441400 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset
 • 4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset
 • (Tähän eivät kuulu pakkausmateriaalit, joita käytetään yksinomaan toisen markkinoille saatetun tuotteen tukemisessa, suojaamisessa tai kantamisessa.)
 • 44160000 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet
 • 4418 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut
 • Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita ja keräystuotteita (jätetuotteita)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 ja 94039030 Puuhuonekalut
 • 94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset

[1] Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Mitä asetuksen piiriin ei kuulu?

Huomaa, että alla oleva luettelo ei ole kattava.

 • Kierrätetyt tuotteet
 • Painettu paperi, kuten kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet
 • Pakkausmateriaalit, jotka sisältävät tavaraa ja joita käytetään yksinomaan toisen tuotteen tukemisessa, suojaamisessa tai kantamisessa
 • Jotkin bambu- ja rottinkituotteet
 • Puutavara, jota yksityishenkilöt ostavat tai myyvät omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä
 • Muut tuotteet, jotka eivät sisälly liitteeseen*

* Maahantuojien on tutustuttava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyyn yhdistettyyn nimikkeistöön selvittääkseen, kuuluuko tuote asetuksen soveltamisalaan.