Vastutuse välistamine: käesolev veebisait kajastab olukorda seisuga 15.03.2013. Tegeleme teabe ajakohastamisega. Uuem teave on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigatsioonitee

Mida ütleb seadus?

Uue ELi puidumääruse (EUTR – määrus (EL) nr 995/2010) kohaselt keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmine ELi turule. EUTR kehtib esimest korda ELi turule lastava puidu ja puittoodete kohta. Sellega kehtestatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja puittoodetega kauplemise tõkestamiseks kolm peamist kohustust:

 1. keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete esmakordne laskmine ELi turule.
 2. ELi ettevõtjad – need, kes lasevad puittooteid esimest korda ELi turule – peavad rakendama nõuetekohast hoolsust.
 3. kauplejad – need, kes ostavad või müüvad juba turule lastud puitu ja puittooteid – peavad säilitama teavet tarnijate ja klientide kohta, et puidu teekonda oleks kerge jälgida.

Mida see hõlmab?

Õigusakti kohaldatakse nii imporditud kui ka Euroopa Liidus toodetud puidu ja puittoodete suhtes. Puitu ja puittooteid, millel on FLEGTi litsents või CITESi luba, loetakse puidumääruse nõuetele vastavaks.

Määrust kohaldatakse mitmesuguse puidu ja puittoodete suhtes. Siiski ei hõlma see igasugust puitu ja puittooteid. Määrusega hõlmatud toodete täieliku loetelu leiate siit.

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv puit ja puittooted, mis on klassifitseeritud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 [1]I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuris

 • 4401 – küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata
 • 4403 – töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud
 • 4406 – raudteede ja trammiteede puitliiprid
 • 4407 – pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm
 • 4408 – spoon vineerimiseks (k.a spooni hööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm
 • 4409 – puit pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil või muu selline) ühel või mitmel küljel või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud), hööveldatud või mitte, lihvitud või mitte, jätkatud või mitte
 • 4410 – puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) jms plaadid (näiteks vahvelplaadid) puidust või muust puitjast materjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglomeerimata
 • 4411 – puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte
 • 4412 – vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal
 • 44130000 – presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena
 • 441400 – puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms esemetele ning muud puittooted
 • 4415 – puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid; puidust kaablitrumlid; puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused; kaubaaluste puidust ääred
 • (mitte pakkematerjal, mida kasutatakse üksnes pakkematerjalina teiste turule lastavate toodete toestamiseks, kaitsmiseks või kandmiseks)
 • 44160000 – vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad
 • 4418 – puidust tisleri- ja puusepatooted, sh puidust kärgpaneelid, koostepõrandaplaadid, katusesindlid ja katuselaastud
 • kombineeritud nomenklatuuri peatükkides 47 ja 48 osutatud tselluloos ja paber, välja arvatud bambusest ja teisesest toorainest (jäätmed ja jäägid) valmistatud tooted
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 ja 94039030 alla kuuluv puitmööbel
 • 94060020 alla kuuluvad kokkupandavad ehitised

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Mida see ei hõlma?

Pange tähele, et alljärgnev loetelu ei ole ammendav.

 • Ringlussevõetud tooted
 • Raamatud, ajakirjad, ajalehed ja muud trükised
 • Pakkematerjal, mis sisaldab kaupa ja mida kasutatakse teiste toodete toestamiseks, kaitsmiseks või kandmiseks
 • Mõningad bambusest ja rotangist tooted
 • Eraisikute poolt omaks tarbeks ostetav ja müüdav puit
 • Muud tooted, mida ei ole lisas mainitud*

* Selle kohta, kas toode on määrusega hõlmatud või mitte, peaksid importijad teavet otsima nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuurist.