Ansvarsfraskrivelse: Siden afspejler situationen den 15/03/2013 og opdateres løbende. Mere aktuelle oplysninger findes på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sti

Hvad siger lovgivningen?

I henhold til EU's nye forordning om ulovligt træ (EUTR – forordning (EU) nr. 995/2010) er det forbudt at bringe ulovligt fældet træ og produkter heraf i omsætning på EU-markedet. EUTR finder anvendelse på træ og træprodukter, som bringes i omsætning på EU-markedet for første gang. Den har til formål at bekæmpe handel med ulovligt fældet træ og træprodukter ved at indføre tre nøglekrav:

 1. Det er forbudt at bringe ulovligt fældet træ og produkter heraf i omsætning på EU-markedet for første gang.
 2. EU-virksomheder – som bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet for første gang – skal udvise ‘fornøden omhu ’ (due diligence).
 3. Forhandlere – som sælger eller køber træ eller træprodukter, der allerede er bragt i omsætning på markedet – skal opbevare information om deres leverandører og kunder, således at de nemt kan spores. 

Hvad er omfattet?

Loven omfatter både træ og træprodukter produceret i EU og træ og træprodukter, der er importeret fra andre lande. Træ omfattet af en FLEGT-licens eller en CITES-tilladelse anses for at opfylde kravene i forordningen om ulovligt træ.

Loven finder anvendelse på en lang række træ og træprodukter. Det er dog ikke alt træ eller alle træprodukter, der er omfattet. Se her for en omfattende liste over de produkter, der er behandlet i loven.

Træ og træprodukter tariferet i den kombinerede nomenklatur, som er anført i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 [1], og som er omfattet af denne forordning

 • 4401 Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
 • 4403 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 • 4406 Jernbane- og sporvejssveller af træ-
 • 4407 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 • 4408 Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
 • 4409 Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende
 • 4410 Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • 4411 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • 4412 Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter
 • 44130000 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
 • 441400 Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
 • 4415 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ
  (Ikke pakningsgenstande, der udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte, beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning)
 • 44160000 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
 • 4418 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ
 • Papirmasse og papir som omhandlet i kapitel 47 og 48 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af bambusbaserede produkter og genbrugspapir og -pap (affald)
 • 940330, 940340, 94035000, 940360 og 94039030 Træmøbler
 • 94060020 Præfabrikerede bygninger.

[1] Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

Hvad omfatter loven ikke?

Det skal bemærkes, at nedenstående liste ikke er udtømmende.

 • Genvundne produkter
 • Trykt papir såsom bøger, blade og aviser
 • Emballage med varer og udelukkende anvendt til at støtte, beskytte eller opbevare andre produkter
 • En række produkter af bambus og spanskrør
 • Træ, som købes eller sælges af privatpersoner til personlig brug
 • Andre produkter, der ikke er omfattet af bilaget*

* Se den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 for de omfattede produkter.