Zastrzeżenie prawne: strona odzwierciedla stan na dzień 15.03.2013 r. i jest w trakcie aktualizacji. Nowsze informacje są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Ścieżka nawigacji

Dodatkowe informacje

Definicje

Drewno i produkty z drewna oznaczają drewno i produkty z drewna określone w załączniku, z wyjątkiem produktów z drewna lub części składowych takich produktów wytworzonych z drewna lub z produktów z drewna, których cykl życia zakończył się i w innym przypadku zostałyby one usunięte jako odpady, jak określono w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

Wprowadzanie do obrotu oznacza dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie – dowolnym sposobem i niezależnie od stosowanej techniki sprzedaży – drewna lub produktów z drewna po raz pierwszy na rynek wewnętrzny do celów dystrybucji lub wykorzystania w ramach działalności handlowej. Termin ten obejmuje także dostawę przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość określonych w dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Dostarczanie na rynek wewnętrzny produktów z drewna wytworzonych z drewna lub produktów z drewna już wprowadzonych do obrotu na rynku wewnętrznym nie stanowi „wprowadzania do obrotu”.

Podmiot oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wprowadza drewno lub produkty z drewna do obrotu.

Podmiot handlowy oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w ramach działalności handlowej zbywa lub nabywa na rynku wewnętrznym drewno lub produkty z drewna już wprowadzone do obrotu na rynku wewnętrznym.

Kraj pozyskania oznacza kraj lub terytorium, gdzie zostały pozyskane drewno lub drewno wchodzące w skład produktów z drewna.

Legalnie pozyskane oznacza pozyskane zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania.

Nielegalnie pozyskane oznacza pozyskane z naruszeniem mającego zastosowanie ustawodawstwa kraju pozyskania.

Mające zastosowanie ustawodawstwo oznacza ustawodawstwo obowiązujące w kraju pozyskania i dotyczące następujących zagadnień:

  • praw do pozyskiwania drewna w prawnie wytyczonych granicach;
  • opłat za uzyskanie praw do pozyskiwania drewna, opłat za drewno, w tym należności związanych z pozyskiwaniem drewna;
  • pozyskiwania drewna, w tym ustawodawstwo dotyczące środowiska i lasów, w tym również gospodarki leśnej i zachowania różnorodności biologicznej, w przypadku gdy jest ono bezpośrednio związane z pozyskiwaniem drewna;
  • praw stron trzecich dotyczących użytkowania i posiadania, na które wpływa pozyskiwanie drewna;
  • handlu i ceł w zakresie, w jakim dotyczą one sektora leśnictwa.