Disclaimer: de site weerspiegelt de toestand per 15/03/2013 en wordt momenteel bijgewerkt. Recentere informatie vindt u op https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Kruimelpad

Meer info

Definities

Hout en houtproducten verwijst naar de houtsoorten en houtproducten die beschreven worden in de bijlage, met uitzondering van houtproducten en onderdelen van dergelijke producten vervaardigd uit hout of houtproducten die hun levenscyclus hebben voltooid, en die anders als afval zouden worden verwijderd, zoals gedefinieerd in Artikel 3(1) van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen.

Op de markt brengen betekent het op enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, voor de eerste maal leveren van hout of houtproducten op de interne markt met het oog op distributie of gebruik in het kader van een handelsactiviteit, hetzij tegen betaling hetzij kosteloos. Hieronder wordt ook verstaan het leveren door middel van communicatie op afstand als bedoeld in Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. De levering op de interne markt van houtproducten die zijn afgeleid van hout of houtproducten die al op de interne markt zijn gebracht, geldt niet als „op de markt brengen”;

Marktdeelnemer betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die hout of houtproducten op de markt brengt.

Handelaar verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten koopt of verkoopt die al op de interne markt zijn gebracht.

Land waar het hout is gekapt is het land of gebied waar het hout of het in de houtproducten verwerkte hout is gekapt.

Legaal gekapt betekent gekapt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout is gekapt.

Illegaal gekapt betekent gekapt in strijd met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout is gekapt.

Toepasselijke wetgeving betekent de wetgeving die van kracht is in het land waar het hout is gekapt en die betrekking heeft op de volgende aangelegenheden:

  • rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel publicatieblad bekendgemaakte grenzen;
  • betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen in verband met houtkap;
  • houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, daarin opgenomen bosbeheer en het behoud van biologische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend met de houtkap;
  • door houtkap beïnvloede wettelijke rechten van derden betreffende grondgebruik en grondbezit;
  • handel en douane, voor zover van toepassing op de bosbouwsector.