Atruna: šajā vietnē atspoguļots 2013. gada 15. marta stāvoklis, un tā tiek atjaunota. Jaunāka informācija ir pieejama te: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigācijas ceļš

Sīkāka informācija

Definīcijas

Kokmateriāli un koka izstrādājumi ir pielikumā minētie kokmateriāli un koka izstrādājumi, izņemot koka izstrādājumus vai šādu izstrādājumu sastāvdaļas, kas ražotas no tādiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kam kalpošanas laiks ir beidzies un ko citos apstākļos iznīcinātu kā atkritumus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 3. panta 1. punktā.

Laišana tirgū ir kokmateriālu un koka izstrādājumu jebkāda veida piegāde iekšējā tirgū pirmoreiz, neskatoties uz izmantotajām pārdošanas metodēm, lai tos par samaksu vai bez maksas izplatītu vai izmantotu komerciālām vajadzībām. Šeit ietilpst arī piegāde ar attālinātās saziņas līdzekļiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvā 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem. Tādu koka izstrādājumu piegāde iekšējā tirgū, kuri iegūti no kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas jau ir laisti iekšējā tirgū, netiek uzskatīta par laišanu tirgū.

Tirgus dalībnieks ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus.

Tirgotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, veicot komercdarbību, pārdod vai pērk iekšējā tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kuri jau ir laisti iekšējā tirgū.

Ieguves valsts ir valsts vai teritorija, kurā ir iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumos izmantoti kokmateriāli.

Likumīgi iegūti ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā ieguves valstī.

Nelikumīgi iegūti ir iegūti, pārkāpjot tiesību aktus, kas ir spēkā ieguves valstī.

Spēkā esošie tiesību akti ir tiesību akti, kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un ar ko reglamentētas šādas jomas:

  • tiesības iegūt kokmateriālus likumīgi publiskotās robežās;
  • maksājumi par ieguves tiesībām un kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir saistītas ar kokmateriālu ieguvi;
  • kokmateriālu ieguve, tostarp tiesību akti vides un mežsaimniecības jomā, kā arī attiecībā uz mežu apsaimniekošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ja tie tieši saistīti ar kokmateriālu ieguvi;
  • tādas trešo personu likumīgās lietojuma tiesības un īpašumtiesības, kuras ietekmē kokmateriālu ieguve;
  • tirdzniecība un muita, ciktāl tas attiecas uz mežsaimniecības nozari.