Atsakomybės ribojimas. Svetainėje pateikiama informacija atspindi padėtį 2013-03-15. Svetainė šiuo metu atnaujinama. Naujesnės informacijos pateikiama adresu https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Naršymo kelias

Daugiau informacijos

Apibrėžimai

Mediena ir medienos produktai – priede nurodyti mediena ir medienos produktai, išskyrus medienos produktus arba tokių produktų sudedamąsias dalis, pagamintus perdirbimo būdu iš medienos ar medienos produktų, kurių gyvavimo ciklas pasibaigė, ir kurie priešingu atveju būtų pašalinti kaip atliekos, kaip apibrėžta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 3 straipsnio 1 dalyje.

Pateikimas rinkai – medienos ar medienos produktų tiekimas, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, vidaus rinkai pirmą kartą platinti arba naudoti vykdant komercinę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar už užmokestį ar nemokamai. Šis terminas taip pat apima tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis. Medienos produktų, pagamintų iš medienos ar jos produktų, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai, teikimas vidaus rinkai nelaikomas pateikimu rinkai.

Veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, pateikiantis rinkai medieną ar medienos produktus.

Prekiautojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris vykdydamas komercinę veiklą vidaus rinkoje parduoda ar perka medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai.

Medienos ruošos valstybė – valstybė ar teritorija, kurioje buvo paruošta mediena ar medienos produktuose naudota mediena.

Teisėtai paruošta – paruošta pagal medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus.

Neteisėtai paruošta – paruošta pažeidžiant medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus.

Taikomi teisės aktai – medienos ruošos valstybėje galiojantys teisės aktai, apimantys šiuos klausimus:

  • teises ruošti medieną teisiškai apibrėžtoje teritorijoje;
  • mokestį už medienos ruošos teisių suteikimą ir medieną, įskaitant mokesčius, susijusius su medienos ruoša;
  • medienos ruošą, įskaitant aplinkos apsaugą ir miškų ūkį reglamentuojančius teisės aktus, kurie apima miškų tvarkymą ir biologinės įvairovės išsaugojimą, kai jie tiesiogiai susiję su medienos ruoša, reglamentuojančius teisės aktus;
  • trečiųjų šalių teises dėl žemės naudojimo ir valdymo, kurioms medienos ruoša turi įtakos;
  • prekybą ir muitus tiek, kiek jie susiję su miškininkystės sektoriumi.