Felelősségkizáró nyilatkozat: ez a webhely a 2013. március 15-én érvényes helyzetet tükrözi, a tartalom aktualizálása folyamatban van. Frissebb információkért látogasson el a következő webhelyre: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigációs útvonal

További információ

Fogalommeghatározások

Fa és fatermékek: a mellékletben meghatározott fa és fatermékek, kivéve az olyan fából vagy fatermékekből előállított fatermékeket vagy azok alkotórészeit, amelyek életciklusukat lezárták, és amelyek egyébként a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 1. pontja értelmében hulladéknak minősülnek.

Forgalomba hozatal: fa és fatermékek bármilyen módon, első alkalommal történő forgalmazása a belső piacon – az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül –, kereskedelmi tevékenység keretében történő értékesítés vagy felhasználás céljából, fizetés ellenében vagy térítésmentesen. Ez magában foglalja a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott távközlő eszközök útján történő forgalmazást is. A belső piacon már korábban forgalomba hozott fából és fatermékekből származó fatermékek belső piaci forgalmazása nem minősül „forgalomba hozatalnak”.

Piaci szereplő: a fát vagy fatermékeket forgalomba hozó természetes vagy jogi személy.

Kereskedő: bármely természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége során a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket ad el vagy vásárol a belső piacon.

Kitermelés szerinti ország: az az ország vagy terület, ahol a fát vagy a fatermék alapanyagát képező faanyagot kitermelték.

Legálisan kitermelt: a kitermelés szerinti ország alkalmazandó jogszabályaival összhangban végzett kitermelésből származó.

Illegálisan kitermelt: a kitermelés szerinti ország alkalmazandó jogszabályainak megsértésével végzett kitermelésből származó.

Alkalmazandó jogszabályok: a kitermelés szerinti országban az alábbi tárgykörökre vonatkozó hatályos jogszabályok:

  • a hivatalos közlönyökben meghatározott, törvényes területi határokon belüli fakitermelési jogok;
  • a kitermelési jogok és fa árának megfizetése, a fakitermeléssel kapcsolatos illetékeket is beleértve;
  • fakitermelés, beleértve az erdőgazdálkodásra és a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó környezetvédelmi és erdészeti jogszabályokat is, ha közvetlenül kapcsolódnak a fakitermeléshez;
  • harmadik feleknek a fakitermelés által érintett törvényes használati és tulajdonjogai;
  • kereskedelem és vámjog, amennyiben azok az erdészeti szektort érintik.