Izjava o ograničenju odgovornosti: na stranici je prikazano stanje od 15. 3. 2013., a ažuriranje je u tijeku. Novije informacije dostupne su na https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigacijski put

Više pojedinosti

Pojašnjenja

Drvna sirovina i proizvodi od drveta se odnose na drvnu sirovinu i proizvode od drveta koji su navedeni u Dodatku, s izuzetkom proizvoda od drva i sastavnih dijelova tih proizvoda koji su napravljeni od drvne sirovine ili proizvodi od drva čiji je životni vijek istekao i koji bi u suprotnom bili zbrinuti kao otpad sukladno Članku 3(1) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu.

Plasiranje na tržište se odnosi na prvo stavljanje drvne sirovine i proizvoda od drva na unutarnje tržište, na bilo koji način i neovisno o primijenjenoj metodi prodaje, u svrhu distribucije ili upotrebe prilikom obavljanja komercijalne aktivnosti, bilo u zamjenu za novac ili besplatno. Također podrazumijeva opskrbu putem sredstava komunikacije na daljinu kao što je opisano u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača u pogledu ugovora sklopljenih na daljinu. Opskrba unutarnjeg tržišta proizvodima od drva koji su napravljeni od drvne sirovine i proizvoda od drva koji su već plasirani na unutarnje tržište neće se smatrati činom „plasiranja na tržište“.

Poduzetnik označava fizičku ili pravnu osobu koja plasira drvnu sirovinu ili proizvode od drva na tržište.

Trgovac označava fizičku ili pravnu osobu koja prilikom obavljanja komercijalne aktivnosti prodaje ili kupuje na unutarnjem tržištu drvnu sirovinu ili proizvode od drva koji su već plasirani na unutarnje tržište.

Zemlja sječe označava državu ili područje na kojem su posječeni trupci ili drvna sirovina od koje su proizvodi od drva napravljeni.

Zakonita sječa označava sječu koja je u skladu s važećim zakonodavstvom države u kojoj se sječa obavlja.

Nezakonita sječa označava sječu koja nije u skladu s važećim zakonodavstvom države u kojoj se sječa obavlja.

Važeće zakonodavstvo označava zakonodavstvo koje se primjenjuje u državi u kojoj se sječa obavlja, a koje se odnosi na:

  • pravo sječe drvne sirovine unutar zakonski određenih granica;
  • plaćanje naknada za pravo sječe i drvnu sirovinu uključujući obaveze koje se odnose na sječu drvne sirovine;
  • sječu drvne sirovine, uključujući zakonodavstvo o šumama i okolišu te obuhvaćajući upravljanje šuma i očuvanje biološke raznolikosti koje je u uskoj vezi s sječom drvne sirovine;
  • zakonska prava trećih strana koja se tiču upotrebe i posjedovanja zemljišta na kojem se obavlja sječa drvne sirovine;
  • trgovanje i carine kada je riječ o području šumarstva.