Ansvarsfraskrivelse: Siden afspejler situationen den 15/03/2013 og opdateres løbende. Mere aktuelle oplysninger findes på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sti

Yderligere oplysninger

Definitioner

Træ og træprodukterbetyder det træ og de træprodukter, der er anført i bilaget med undtagelse af træprodukter, der er fremstillet af træ eller træprodukter, som har afsluttet deres livscyklus, og som ellers ville være blevet deponeret som affald i henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald.

Bringe i omsætningbetyder enhver form for første levering, uanset hvilken salgsmetode der anvendes, af træ og træprodukter på det indre marked med henblik på distribution eller anvendelse som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag. Dette omfatter også levering ved hjælp af fjernkommunikationsteknik som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. Levering på det indre marked af træprodukter af træ eller træprodukter, som allerede er bragt i omsætning på det indre marked, er ikke omfattet af betydningen "bringe i omsætning".

Virksomhed betyder enhver fysisk eller juridisk person, der bringer træ eller træprodukter i omsætning på markedet.

Forhandler betyder enhver fysisk eller juridisk person, som i forbindelse med en kommerciel aktivitet, sælger eller køber træ eller træprodukter på det indre marked, som allerede er bragt i omsætning på dette marked.

Hugstland betyder det land eller område, hvor træet eller træet i træprodukterne blev fældet.

Lovligt fældetbetyder fældet i overensstemmelse med den gældende lovgivning i hugstlandet.

Ulovligt fældetbetyder fældet i strid med den gældende lovgivning i hugstlandet.

Gældende lovgivningbetyder den lovgivning, der finder anvendelse i hugstlandet, og som dækker følgende forhold:

  • rettigheder til skovhugst inden for offentliggjorte grænser,
  • betaling for rettigheder til hugst og for træ,  herunder afgifter i forbindelse med skovhugst,
  • skovhugst, herunder miljø- og skovbrugslovgivning, herunder skovforvaltning og bevaring af biodiversitet, i direkte tilknytning hertil,
  • eksterne parters lovfæstede brugs- og ejendomsret, som skovhugsten påvirker, 
  • handels- og toldlovgivning, i det omfang skovbrugssektoren er berørt.