Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Допълнителна информация

Дефиниции

Дървен материал и изделия от дървен материал означава дървеният материал и изделията от дървен материал, посочени в приложението, с изключение на изделията от дървен материал или компонентите на тези изделия, изработени от дървен материал или изделия от дървен материал, които са в края на жизнения си цикъл и в противен случай биха били изхвърлени като отпадъци по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците.

Пускане на пазара означава доставка с всякакви средства, независимо от използваната техника на продажба, на дървен материал или изделия от дървен материал за пръв път на вътрешния пазар с цел дистрибуция или употреба в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно. Това включва и доставка с всякакви средства за комуникация от разстояние по смисъла на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. Доставянето на вътрешния пазар на изделия от дървен материал, получени от дървен материал или от изделия от дървен материал, които вече са пуснати на вътрешния пазар, не представлява „пускане на пазара“.

Оператор означава всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара дървен материал или изделия от дървен материал.

Търговец означава всяко физическо или юридическо лице, което в процеса на търговска дейност продава или купува на вътрешния пазар дървен материал или изделия от дървен материал, които вече са пуснати на вътрешния пазар.

Страна на дърводобив означава държавата или територията, в която е добит дървеният материал или дървеният материал, вложен в изделията от дървен материал.

Законно добит означава добит в съответствие с приложимото законодателство в страната на дърводобив.

Незаконно добит означава добит в нарушение на приложимото законодателство в страната на дърводобив.

Приложимо законодателство означава законодателството, което е в сила в страната на дърводобив и обхваща следните въпроси:

  • права на дърводобив в рамките на законно обявени граници;
  • плащания за права на дърводобив и дървен материал, включително такси, свързани с добива на дървен материал;
  • добив на дървен материал, включително законодателство в областта на околната среда и на горското стопанство, в това число относно управлението на горите и опазването на биологичното разнообразие, когато тези въпроси са пряко свързани с добива на дървен материал;
  • законни права на трети лица по отношение на използването и владението, които са засегнати от добива на дървен материал;
  • търговия и митнически въпроси, доколкото засягат горския сектор.