Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Ako sa uplatňuje?

Uplatňovanie nariadenia EÚ o dreve (EUTR)

Nariadenie o dreve je záväzné vo všetkých členských štátoch EÚ, ale ako sa presadzuje a kto ho presadzuje? To sa dozviete v ďalšom texte a podrobnejšie informácie nájdete aj v dokumente s usmerneniamipdf(375 KB) .

Zákonodarný orgán vo vašej krajine stanoví „účinné, primerané a odradzujúce“ sankcie, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie nariadenia.

Nezabudnite, že nariadenie o dreve nemá spätnú účinnosť, čo znamená, že sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva uvádzané na trh od 3. marca 2013 (vrátane).

Ak sa chcete dozvedieť viac o sankciách vo svojej krajine, obráťte sa na príslušný orgán.

Príslušný orgán vo vašej krajine koordinuje uplatňovanie nariadenia.

Príslušné orgány vykonávajú kontroly hospodárskych subjektov a monitorovacích organizácií.

Svoj príslušný orgán nájdete tu.

Monitorovacie organizácie z celej EÚ vytvárajú systémy náležitej starostlivosti, ktoré môžete ako operátor použiť a byť si tak istí súladom s nariadením o dreve. Môžete si však vytvoriť aj svoj vlastný systém.

Ako má vaša firma uplatňovať nariadenie? Viac informácií o náležitej starostlivosti

Ako by sa mala vaša firma pripraviť na dodržiavanie nariadenia o dreve? Keď si ujasníte, či ste operátor subjekt alebo obchodník, môžete podniknúť jednoznačné kroky.

Ak ste obchodník, potom stačí len viesť si údaje o predajcoch, od ktorých výrobky z dreva nakupujete, a o odberateľoch, ktorým predávate.

Ak ste operátor, máte povinností viac. Musíte uplatňovať náležitú starostlivosť, aby ste mali istotu, že drevo vo vašich výrobkoch pochádza zo zákonnej ťažby.

Musíte používať systém náležitej starostlivosti, ktorý sa skladá z týchto prvkov:

Informácie: Musíte mať prístup k týmto informáciám o dreve:

 • opis (vrátane obchodného názvu, typu výrobku a bežného názvu/úplného vedeckého názvu druhu dreviny),
 • krajina ťažby (prípadne oblasť ťažby a tiež oprávnenie k ťažbe – t. j. akákoľvek úprava udeľujúca právo na ťažbu dreva v určitej oblasti),
 • množstvo (vyjadrené v objeme, hmotnosti alebo počte jednotiek),
 • názov/meno a adresa dodávateľa operátora,
 • názov/meno a adresa dodávateľa kupujúceho (obchodníka), ktorý kupuje drevo,
 • doklady alebo iné údaje preukazujúce dodržanie platných právnych predpisov v prípade daného dreva a výrobkov z dreva. Konkrétne príklady toho, čo sa považuje za „doklad alebo iné údaje“ nájdete v 4. časti dokumentu s usmerneniami.

Posúdenie rizík: Musíte analyzovať a posudzovať riziko, že drevo, s ktorým obchodujete, nepochádza zo zákonnej ťažby. Pri posudzovaní preskúmajte drevo, s ktorým obchodujete, podľa týchto kritérií:

 • zabezpečenie dodržania platných právnych predpisov, čo môže zahŕňať osvedčenia alebo iné postupy overenia treťou stranou, ktoré sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov,
 • rozšírenie nezákonnej ťažby konkrétnych druhov drevín,
 • rozšírenie nezákonnej ťažby alebo postupov v krajine výrubu alebo miestnom regióne, v ktorom bolo drevo vyťažené, a takisto zváženie výskytu ozbrojeného konfliktu,
 • sankcie na dovoz alebo vývoz dreva uvalené Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou Európskej únie,
 • komplexnosť dodávateľského reťazca dreva a výrobkov z dreva.

Podrobnejšie informácie nájdete v  dokumente s usmerneniamipdf(375 KB)

Zmiernenie rizík: Ak máte pocit, že hrozí riziko umiestnenia nezákonne vyťaženého dreva na trh, musíte konať a podniknúť opatrenia na zmiernenie rizika. Medzi tieto opatrenia patrí:

 • vyžiadať si ďalšie informácie od svojich dodávateľov,
 • vyžiadať si ďalšie doklady od svojich dodávateľov,
 • vyžiadať si overenie treťou stranou atď.