Zastrzeżenie prawne: strona odzwierciedla stan na dzień 15.03.2013 r. i jest w trakcie aktualizacji. Nowsze informacje są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Ścieżka nawigacji

Jak stosowane jest rozporządzenie?

Egzekwowanie rozporządzenia UE w sprawie drewna

Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach UE, ale w jaki sposób i przez kogo jest egzekwowane? Sprawdź poniżej i koniecznie zapoznaj się z wytycznymipdf(389 KB) , aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ustawodawcy w poszczególnych krajach wprowadzają „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” sankcje, aby zapewnić przestrzeganie przepisów.

Pamiętaj, że rozporządzenie nie działa wstecz – dotyczy ono tylko drewna i produktów z drewna wprowadzanych do obrotu od 3 marca 2013 r. włącznie.

Dowiedz się, jakie sankcje obowiązują w Twoim kraju, kontaktując się z właściwym organem.

Stosowanie rozporządzenia w Twoim kraju koordynuje właściwy organ.

Właściwe organy dokonują kontroli podmiotów i organizacji monitorujących.

Znajdź swój właściwy organ tutaj.

Organizacje monitorujące z całej UE opracowują systemy zasad należytej staranności, z których możesz korzystać jako podmiot, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem. Możesz jednak również opracować własny system.

W jaki sposób Twoja firma może wdrożyć rozporządzenie? Więcej informacji o „należytej staranności”

W jaki sposób Twoja firma powinna się przygotować do zapewnienia zgodności z rozporządzeniem w sprawie drewna? Po ustaleniu, czy jesteś podmiotem, czy też podmiotem handlowym, podejmij stosowne działania.

Jeżeli jesteś podmiotem handlowym, musisz po prostu przechowywać informacje o firmach, od których nabywasz produkty z drewna i którym je zbywasz.

Jeżeli jesteś podmiotem, spoczywa na Tobie większa odpowiedzialność. Musisz postępować z należytą starannością, aby upewnić się, że drewno zawarte w produktach zostało legalnie pozyskane.

Musisz skorzystać z systemu zasad należytej staranności obejmującego następujące elementy:

Informacje: Musisz posiadać następujące informacje na temat drewna:

 • opis (w tym nazwa handlowa, rodzaj produktu i nazwa zwyczajowa/pełna nazwa naukowa gatunku);
 • kraj pozyskania (oraz, w stosownych przypadkach, region pozyskania drewna i zezwolenie na pozyskanie, czyli dowolny mechanizm dający prawo do pozyskiwania drewna na określonym obszarze);
 • ilość (wyrażona jako objętość, waga lub liczba jednostek);
 • nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno podmiotowi;
 • nazwa i adres nabywcy (podmiotu handlowego), któremu dostarczono drewno;
 • dokumenty lub inne informacje potwierdzające, że drewno i produkty z drewna spełniają wymogi mającego zastosowanie ustawodawstwa. Konkretne przykłady tego, co składa się na „dokumenty lub inne informacje”, zamieszczono w sekcji 4 wytycznych.

Ocena ryzyka: Musisz przeanalizować i ocenić ryzyko, że drewno, którym handlujesz, zostało nielegalnie pozyskane. Podczas tej oceny powinieneś uwzględnić następujące kryteria:

 • zapewnienie zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem, co może obejmować certyfikację lub systemy zweryfikowane przez strony trzecie dotyczące zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem;
 • powszechność nielegalnego pozyskiwania poszczególnych gatunków drzew;
 • powszechność nielegalnego pozyskiwania lub nielegalnych praktyk w kraju pozyskania lub regionie pozyskania drewna w danym kraju, w tym analizę powszechności konfliktu zbrojnego;
 • sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Radę Unii Europejskiej w odniesieniu do zakazu przywozu i wywozu drewna;
 • złożoność łańcucha dostaw drewna i produktów z drewna.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w wytycznychpdf(389 KB) .

Ograniczanie ryzyka: Jeżeli nie masz pewności, że ryzyko wprowadzenia do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna jest nieistotne, musisz podjąć działania, wdrażając środki ograniczające ryzyko. Mogą one obejmować:

 • wymaganie dodatkowych informacji od dostawców;
 • wymaganie dodatkowych dokumentów od dostawców;
 • wymaganie weryfikacji przez stronę trzecią itp.