Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Πώς εφαρμόζεται;

Επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR)

Ο EUTR είναι δεσμευτικός σε κάθε χώρα της ΕΕ, πώς όμως επιβάλλεται, και από ποιον; Ενημερωθείτε παρακάτω και φροντίστε να συμβουλευτείτε το έγγραφο καθοδήγησηςpdf(459 KB) για περισσότερες πληροφορίες.

Ο εθνικός νομοθέτης σας θεσπίζει «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» κυρώσεις για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης στον κανονισμό.

Να θυμάστε ότι ο EUTR δεν έχει αναδρομική ισχύ, το οποίο σημαίνει ότι εφαρμόζεται μόνο σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που θα διατίθενται στην αγορά από τις 3 Μαρτίου 2013 και μετά.

Για να ενημερωθείτε για τις κυρώσεις στη χώρα σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή σας.

Μια αρμόδια αρχή της χώρας σας συντονίζει την εφαρμογή του κανονισμού.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους στους φορείς εκμετάλλευσης και τους οργανισμούς παρακολούθησης.

Μάθετε  εδώ την αρμόδια αρχή σας.

Οι οργανισμοί παρακολούθησης σε όλη την ΕΕ αναπτύσσουν συστήματα δέουσας επιμέλειας τα οποία, ως φορέας εκμετάλλευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας με τον EUTR. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα.

Πώς μπορεί η δική σας επιχείρηση να εφαρμόσει τον κανονισμό; Περισσότερα για τη «δέουσα επιμέλεια»

Πώς οφείλει η επιχείρησή σας να προετοιμαστεί για τη συμμόρφωσή της με τον EUTR; Από τη στιγμή που θα διαπιστώσετε αν είστε φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος, οι ενέργειες που απαιτούνται είναι σαφείς.

Αν είστε έμπορος, τότε οφείλετε απλώς να τηρείτε αρχεία για τις επιχειρήσεις από τις οποίες αγοράζετε και στις οποίες πωλείτε προϊόντα ξυλείας.

Αν είστε φορέας εκμετάλλευσης, έχετε μεγαλύτερη ευθύνη. Πρέπει να επιδεικνύετε τη δέουσα επιμέλεια, για να εξασφαλίζετε ότι η ξυλεία στα προϊόντα σας έχει υλοτομηθεί νόμιμα.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Πληροφορίες: Πρέπει να έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα στοιχεία για την ξυλεία σας:

 • περιγραφή (περιλαμβανομένης της εμπορικής ονομασίας, του τύπου του προϊόντος καθώς επίσης της κοινής και της πλήρους επιστημονικής ονομασίας του είδους δένδρου)·
 • χώρα υλοτόμησης (και, εφόσον απαιτείται, επιμέρους περιφέρεια της χώρας όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία, καθώς και άδεια υλοτομίας – δηλαδή οποιαδήποτε διευθέτηση παρέχει το δικαίωμα υλοτόμησης ξυλείας σε μια καθορισμένη περιοχή)·
 • ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων)·
 • όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του φορέα εκμετάλλευσης·
 • όνομα και διεύθυνση του αγοραστή (εμπόρου) που προμηθεύτηκε την ξυλεία·
 • έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση της εν λόγω ξυλείας και των εν λόγω προϊόντων ξυλείας προς την κείμενη νομοθεσία. Κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι θεωρείται «έγγραφα ή άλλες πληροφορίες» θα βρείτε στην ενότητα 4 του εγγράφου καθοδήγησης.

Αξιολόγηση κινδύνου: Πρέπει να αναλύετε και να αξιολογείτε τον κίνδυνο η ξυλεία την οποία διαχειρίζεστε να είναι παράνομα υλοτομημένη. Κατά την αξιολόγηση αυτή, διερευνήστε σχετικά με την ξυλεία την οποία διαχειρίζεστε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

 • εξασφάλιση συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που καλύπτουν τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία·
 • διάδοση της παράνομης υλοτόμησης συγκεκριμένων ειδών δένδρων·
 • διάδοση της παράνομης υλοτόμησης ή των παράνομων πρακτικών στη χώρα και/ή την επιμέρους εθνική περιφέρεια υλοτόμησης της ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του αν επικρατούν συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης·
 • κυρώσεις που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές ξυλείας·
 • πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το έγγραφο καθοδήγησηςpdf(459 KB) .

Μετριασμός του κινδύνου: Αν δεν έχετε πεισθεί ότι ο κίνδυνος διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην αγορά είναι αμελητέος, πρέπει να ενεργήσετε εφαρμόζοντας μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • απαίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών από τους προμηθευτές σας·
 • απαίτηση συμπληρωματικών εγγράφων από τους προμηθευτές σας·
 • απαίτηση επαλήθευσης από τρίτους, κτλ.