Ansvarsfraskrivelse: Siden afspejler situationen den 15/03/2013 og opdateres løbende. Mere aktuelle oplysninger findes på https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Sti

Hvordan finder loven anvendelse?

Håndhævelse af EU's forordning om ulovligt træ (EUTR)

EUTR er bindende i alle EU-lande. Men hvordan håndhæves loven og af hvem? Find svaret nedenfor, og husk at læse vejledningenforpdf(131 KB) yderligere information.

Den lovgivende myndighed i dit land fastsætter "effektive, passende og afskrækkende" sanktioner for at sikre overholdelsen.

Husk, at EUTR ikke har tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at den kun finder anvendelse på træ og træprodukter, der er bragt i omsætning tidligst den 3. marts 2013.

Se sanktionerne i dit land ved at kontakte dinkompetente myndighed.

En kompetent myndighed i dit land koordinerer håndhævelsen af forordningen.

De kompetente myndigheder udfører kontroller af virksomheder og overvågningsorganer.

Find din kompetente myndighed her.

Overvågningsorganeri hele EU udvikler ”due diligence”-ordninger, som du som virksomhed har lov til at benytte med henblik på at sikre overholdelsen af EUTR.Du kan dog også udvikle dit eget system.

Hvordan kandin virksomhed gennemføre forordningen? Mere om "due diligence"

Hvordan forbereder din virksomhed sig på overholdelsen af EUTR? Så snart du har fundet ud af, om du er virksomhed eller forhandler, kan du træffe dine forholdsregler.

Hvis du er forhandler, skal du blot føre fortegnelser over de virksomheder, du køber træprodukter af, og de virksomheder, du sælger til.

Hvis du er virksomhed, er dit ansvar større. Du skal udvise fornøden omhu for at sikre, at træet i dine produkter er fældet på lovlig vis.

Du skal benytte en "due diligence"-ordning, som omfatter følgende elementer:

Oplysning: Du skal have adgang til følgende oplysninger om deres træ:

 • beskrivelse (herunder handelsnavn, produktart og alment navn/fuldstændigt videnskabeligt navn på sorten),
 • hugstland (og i påkommende tilfælde oprindelsesregion og koncessionsområde – dvs. enhver ordning, som giver ret til at fælde træ i et bestemt område),
 • mængde (angivet i volumen, vægt eller antal enheder),
 • navn og adresse på virksomhedens leverandør,
 • navn og adresse på den køber (forhandler), der køber træet,
 • dokumenter eller anden information med angivelse af træets og træprodukternes overensstemmelse med den gældende lovgivning. Se afsnit 4 i vejledningen for en række konkrete eksempler på, hvad "dokumenter eller anden information" omfatter.

Risikovurdering: Du skal analysere og evaluere risikoen for, at det træ, du handler med, er blevet ulovligt fældet. I forbindelse med denne vurdering skal du undersøge det træ, du handler med, i henhold til følgende kriterier:

 • sikring af overholdelse af den gældende lovgivning, hvilket kan omfatte certificering eller andre tredjepartskontrollerede ordninger, som dækker overensstemmelse med den gældende lovgivning,
 • forekomst af ulovlig fældning af specifikke træsorter,
 • forekomst af ulovlig fældning eller praksis i hugstlandet og/eller den subnationale region, hvor træet blev fældet, herunder hensyntagen til forekomsten af væbnede konflikter,
 • de sanktioner, FN's Sikkerhedsråd eller Rådet for Den Europæiske Union pålægger træimport eller -eksport,
 • kompleksiteten i forsyningskæden for træ og træprodukter.

Se vejledningenforpdf(131 KB) mere detaljeret information.

Risikobegrænsning: Hvis du ikke er tilfreds med, at risikoen for at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på markedet er uvæsentlig, skal du gennemføre foranstaltninger til risikobegrænsning. Disse kan omfatte:

 • anmodning om yderligere oplysninger fra dine leverandører,
 • anmodning om yderligere dokumenter fra dine leverandører,
 • anmodning om tredjepartskontrol osv.