Отказ от отговорност: уебсайтът отразява положението към 15.03.2013 г. и в момента се актуализира. По-нова информация можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Навигационна пътека

Как се прилага регламентът?

Прилагане на Регламента на ЕС за дървения материал (EUTR)

EUTR е задължителен във всяка една държава от ЕС, но как се прилага и от кого? Това ще научите по-долу, но не забравяйте да се консултирате с Ръководствотоpdf(473 KB) за допълнителна информация.

Законодателят във вашата страна определя ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, за да гарантира спазването.

Помнете, че EUTR няма действие със задна дата, което означава, че той се прилага единствено за дървен материал и изделия от дървен материал, пуснати на пазара на и след 3 март 2013 г.

Информация за санкциите във вашата страна можете да получите, като се свържете с вашия компетентен орган.

Даден компетентен орган във вашата страна координира прилагането на регламента.

Компетентните органи извършват проверки на операторите и организациите за мониторинг.

Тук можете да научите кой е вашият компетентен орган.

Организациите за мониторинг в целия ЕС разработват „системи за надлежна проверка“, които вие като оператор можете да използвате, за да гарантирате, че спазвате EUTR. Можете също така да изберете да разработите своя собствена система.

Как вашият бизнес може да приложи регламента? Още за „дължимата грижа“

Как вашият бизнес следва да се подготви за спазването на EUTR? След като определите дали сте оператор или търговец , предприемате ясни стъпки.

Ако сте търговец, просто трябва да съхранявате информация за дружествата, от които купувате изделия от дървен материал, и за дружествата, на които продавате.

Ако сте оператор, имате повече отговорности. Трябва да полагате дължима грижа, за да сте сигурни, че дървеният материал във вашите изделия е добит законно.

Трябва да използвате „система за надлежна проверка“, която съдържа следните елементи:

Информация: трябва да имате достъп до следната информация за техния дървен материал:

 • описание (включващо търговското наименование, вида на изделието и популярното наименование/пълното научно наименование на видовете);
 • страната, в която е добит (и ако е приложимо регион на добив, както и концесия за добив — т.е. всяка договореност за даване на правото на добив на дървен материал в определена област);
 • количество (изразено в обем, тегло или брой единици);
 • наименование и адрес на доставчика на съответния оператор;
 • наименование и адрес на купувача (търговеца), който купува дървения материал;
 • документи или друга информация, посочваща съответствието на този дървен материал и на тези изделия от дървен материал с приложимото законодателство. За конкретни примери за това какво се приема за документи или друга информация, вижте раздел 4 от Ръководството.

Оценка на риска: трябва да анализирате и оцените риска, свързан с това дали дървеният материал, с който търгувате, е добит законно. Когато правите тази оценка, проучете дървения материал, с който търгувате, като използвате следните критерии:

 • осигуряването на съответствие с приложимото законодателство, което може да включва системи за сертифициране или други проверени системи на трети лица, при които се оценява съответствието с приложимото законодателство;
 • разпространението на незаконния добив на конкретни дървесни видове;
 • разпространението на незаконния дърводобив или незаконните практики в страната, в която се добива и/или поднационален регион на дърводобив, в който е добит дървеният материал, включително отчитане на случаите на разпространение на въоръжен конфликт;
 • санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН или Съвета на Европейския съюз по отношение на вноса или износа на дървен материал;
 • сложността на веригата на доставка на дървен материал и на изделия от дървен материал.

За допълнителна информация, вижте Ръководствотоpdf(473 KB)

Намаляване на риска: ако не сте уверени, че рискът от пускане на незаконно добит дървен материал на пазара е незначителен, трябва да предприемете действия чрез въвеждане на мерки за намаляване на риска. Те могат да включват:

 • изискване на допълнителна информация от вашите доставчици;
 • изискване на допълнителни документи от вашите доставчици;
 • изискване на проверка от трета страна и т.н.