Środowisko

Handel a różnorodność biologiczna

10/07/2015

Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie. Panel Zielonego Tygodnia debatował nad wpływem, jaki handel oraz konsumpcja dóbr i zużycie zasobów naturalnych w Europie wywierają na różnorodność biologiczną naszej planety.

Handel niesie ze sobą wiele korzyści, jednak ponieważ często zachodzi na odległość, konsumenci nie zawsze są świadomi wiążących się z nim negatywnych skutków. Poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Gerben-Jan Gerbrandy, zwrócił uwagę publiczności zgromadzonej w ramach Zielonego Tygodnia na potrzebę handlowania „we właściwy sposób”, z uwzględnieniem kontroli i zrównoważenia ze strony rządu i przepisów prawa.

Polityka handlowa jest jedynie częścią tej układanki.
John Bazill, DG ds. Handlu

„Przez ustanowienie standardów dla UE (a przez transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne, potencjalnie także dla USA) ustanawiamy standardy dla świata”, jak powiedział, przez co kwestie bioróżnorodności i ochrony przyrody będą uwzględniane w każdej umowie handlowej, przy wsparciu takich narzędzi jak niższe cła dla produktów ekologicznych i produkcji zrównoważonej. Zalecił on przedsiębiorstwom podjęcie wyzwania, jakim jest wykorzystywanie krajowych standardów ochrony środowiska w ich działaniach poza granicami, a także położył nacisk na uważniejsze wdrażanie przez nie przepisów obowiązujących w UE.

Najbiedniejsi obywatele świata cierpią najbardziej na zaniku różnorodności biologicznej. Gerbrandy wskazał, w jaki sposób konsumenci dbają o takie sprawy i pozytywnie przyjęliby zmiany w postaci dokładniejszego etykietowania i przedkładania obowiązkowych sprawozdań. Podkreślił też, że ochrona przyrody musi uzyskać wyższy priorytet polityczny.

Układanka

John Bazill, starszy przedstawiciel ds. handlu i środowiska z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, wskazał na szczególne znaczenie porozumień wielostronnych w tym zakresie. Porozumienie WTO za cel jednoznacznie stawia zrównoważony rozwój, a Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu umożliwia sygnatariuszom ochronę ich środowisk, o ile nie będą oni stosować wobec innych surowszych wymogów niż wobec siebie. Niektóre dwustronne porozumienia handlowe odnoszą się do Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, aby propagować bioróżnorodność i zachować prawo do regulowania.

„Handel może wspierać różnorodność biologiczną”, powiedział. Na przykład orzechy brazylijskie, ze względu na skomplikowany proces zapylania, mogą rosnąć jedynie w lasach deszczowych o bogatej różnorodności biologicznej, co jest naturalną zachętą dla producentów, by chronić obszary, na których roślina ta występuje. Ochrona przyrody to proces złożony, podobnie jak odpowiedź polityczna dla tego zagadnienia. „Polityka handlowa jest jedynie częścią tej układanki”, powiedział Bazill.

Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwa także mogą podjąć działania. Mario Abreu, wiceprezes Tetra Pack International, zwrócił uwagę na to, w jaki sposób motto jego firmy, „opakowanie powinno zaoszczędzić więcej niż kosztuje”, może także znaleźć zastosowanie w przypadku zasobów naturalnych.

Firma tworzy opakowania z włókna drzewnego, zatem jako członek High Conservation Value Resource Network (sieci zasobów o wysokiej wartości ochronnej) oraz Forest Stewardship Council (Rady Dobrej Gospodarki Leśnej) pracuje nad ochroną lasów. Firma współpracowała także z BirdLife International oraz prowadziła obserwację ptaków jako pośredni wskaźnik różnorodności biologicznej.

Jednym z obiecujących wyników było wprowadzenie w październiku 2014 r. całkowicie odnawialnego, opartego na składnikach biologicznych pojemnika, który nie zużywa komponentów kopalnych.

Abreu zwrócił się także z prośbą o równe warunki działania w obszarach bioróżnorodności i handlu na poziomie międzynarodowym oraz o podjęcie stosownych działań ustawodawczych na tym polu. „Wprowadzenie wysokich standardów jest bardzo pożądane z biznesowego punktu widzenia”, powiedział: ochrona naturalnego kapitału oznacza ochronę aktywów ekonomicznych.

 

Green Week — Zielony Tydzień