Środowisko

Postępy w realizacji planu działania

20/07/2015

W 2011 r. UE przyjęła ambitną strategię obejmującą sześć celów ukierunkowanych na zahamowanie zaniku bioróżnorodności i usług ekosystemów do 2020 r. Pięć lat przed datą docelową, na kilka miesięcy przed przeprowadzeniem zaplanowanego przeglądu śródokresowego, członkowie paneli Zielonego Tygodnia wezwali do wspólnego uznawania przyszłych wyzwań i celów spójnej polityki, aby chronić bioróżnorodność Europy.

Według Ariela Brunnera, dyrektora działu ds. polityki Unii w organizacji pozarządowej BirdLife Europe, postępy w zakresie zahamowania zaniku bioróżnorodności są powolne i nierówne: „Nie idziemy we właściwym kierunku…, jeżeli nie zwiększymy wysiłków, prawdopodobnie nie osiągniemy naszych celów”. Podkreślił jednak znaczenie prowadzonych działań: „Tam gdzie prawidłowo wdrożono dyrektywy ptasią i siedliskową, widać znaczną poprawę” – powiedział i zwrócił uwagę na „spektakularne odrodzenie niektórych gatunków”. Jednak w wielu innych obszarach postęp na papierze nie znalazł odzwierciedlenia w lepszej realizacji strategii i egzekwowaniu jej w rzeczywistości.

Nie idziemy we właściwym kierunku…, jeżeli nie zwiększymy wysiłków, prawdopodobnie nie osiągniemy naszych celów.
Ariela Brunnera, dyrektora działu ds. polityki Unii w organizacji pozarządowej BirdLife Europe

Rolnictwo i bioróżnorodność

Ożywiona debata w sprawie wspólnej polityki rolnej ilustruje różnorodność poglądów. Sytuację, którą A. Brunner widział „jako patową dla środowiska i rolników, wymagającą dogłębnej dyskusji”, Liisa Pietola ze stowarzyszenia rolników europejskich COPA-COGECA postrzegała jako „obszar postępu, który potrzebuje czasu, wsparcia finansowego i uproszczenia zasad, aby wykazać wyniki”. Rolnicy są głównymi zarządcami ziemi i muszą chronić bioróżnorodność przy jednoczesnym zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na żywność. „Uznanie ich wysiłków jest ważnym czynnikiem motywacyjnym” – powiedziała.

Dyrektor Wydziału ds. Bioróżnorodności DG ds. Środowiska François Wakenhut przypomniał delegatom, w imieniu Komisji, że wiele będzie zależało od sposobu, w jaki władze krajowe i regionalne wykorzystają możliwości synergii pomiędzy rolnictwem a środowiskiem. „Zreformowana polityka rolna UE zapewnia wiele różnych opcji w zakresie realizacji celów związanych z zachowaniem bioróżnorodności w UE, ale czy zostaną one wykorzystane?” – zapytał.

F. Wakenhut pochwalił odejście od debaty dotyczącej wyboru między dwiema opcjami: zachowaniem bioróżnorodności a rozwojem gospodarczym i skupienie się na poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. Dirk Finke, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw, przedstawił sposób, w jaki jego branża zwiększyła zakres ochrony bioróżnorodności w świetle obowiązujących przepisów prawnych. „Sektor kruszyw inwestuje ogromne kwoty w odbudowę ekosystemów” – powiedział. „Zatrudniamy naukowców, aby wypełnić luki w zakresie wiedzy specjalistycznej i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w celu zwalczania nielegalnych praktyk wydobywczych”

Zarządzanie wielopoziomowe oraz wspólne tworzenie

Według Annabelle Jaeger, członkini Rady Regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur, strategia na rzecz bioróżnorodności zaowocowała „korzystną dynamiką” dzięki lepszej współpracy i zwiększeniu zaangażowania rolników, przedsiębiorców i obywateli. Podkreśliła, że wspólne tworzenie polityki z przedstawicielami regionów doprowadzi do lepszej integracji różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury. Zapewni to również bardziej zharmonizowane podejście do polityk państwowych na rzecz bioróżnorodności i rolnictwa. Wszelkie niedociągnięcia to zapewne kwestia czasu: „Zagadnienia związane z ochroną bioróżnorodności są często uwzględniane zbyt późno w procesie planowania i dlatego są postrzegane jako ograniczenia lub przeszkody”.

Pomimo różnic w poglądach na temat postępu w osiąganiu celów członkowie paneli byli zgodni co do potrzeby znalezienia wspólnej płaszczyzny, budowania zaufania i partnerskiej współpracy w poszukiwaniu rozwiązań.

 

Green Week — Zielony Tydzień