Środowisko

Przyroda i bioróżnorodność

Przyroda i bioróżnorodność

Bioróżnorodność – bogactwo odmian roślin, zwierząt, ich siedlisk i genów – ma ogromne znaczenie dla wielu aspektów działalności człowieka. Znaczna część bioróżnorodności Europy chroniona jest w ramach rozległej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

 

Najnowsze artykuły
22/01/2019

Tej jesieni naukowcy wydali dwa bardzo ważne oświadczenia dotyczące przyszłości naszej planety. „Specjalny raport IPCC w sprawie ocieplenia globalnego o 1,5˚C” oraz...

16/10/2017

W lipcu Komisja Europejska poczyniła kroki w walce z nielegalnym handlem kością słoniową i kłusownictwem, ustanawiając nowe zaostrzone przepisy w sprawie eksportu surowej kości słoniowej. Zaprasza zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje do składania propozycji działań, które UE powinna...

19/07/2017

UE ustanawia ramy działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, dzikiej przyrody i natury, które nie mają sobie równych w skali światowej. Obecnie, po przeprowadzeniu „kontroli sprawności” dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, celem nowego planu działań jest zagwarantowanie, aby...

27/02/2017

Wielu młodych Europejczyków niepokoi się o przyszłość środowiska. Nowy program wolontariatu Europejski Korpus Solidarności będzie oferować młodym Europejczykom możliwość przeobrażenia ich pasji i dobrej woli w wartościowe działanie. 

21/02/2017

Według kompleksowej oceny Komisji populacje ptaków, innych gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych w Europie byłyby w dużo gorszym stanie, gdyby nie ochrona zapewniona przez dyrektywę ptasią i dyrektywę siedliskową. O ile dyrektywy same w sobie są odpowiednie, o tyle ich wdrożenie...

07/02/2017

CITES to ogólnoświatowe porozumienie mające na celu ukrócenie nielegalnego handlu dzikimi roślinami i zwierzętami. Na ostatnim posiedzeniu Konferencji Stron w Johannesburgu Unia Europejska po raz pierwszy brała udział jako pełnoprawny członek z pełnią praw do głosowania. Członkowie delegatury...

05/10/2016

W tegorocznej edycji konkursu o prestiżową Nagrodę Natura 2000 uhonorowanych zostało sześć wyjątkowych projektów środowiskowych realizowanych w różnych częściach Europy.

04/08/2016

Inwazyjne gatunki obce stanowią poważny i coraz większy problem na terenie całej Unii Europejskiej. Są główną przyczyną utraty bioróżnorodności i powodują szkody o charakterze gospodarczym i społecznym, co generuje koszty dla europejskiej gospodarki rzędu ponad 12 mld euro rocznie.

10/03/2016

Francuz Jacques Perrin zdobył sławę w latach sześćdziesiątych jako gwiazda filmowa. Obecnie, od prawie trzydziestu lat zajmuje się m.in. tworzeniem znakomitych filmów dokumentalnych poświęconych przyrodzie.

03/03/2016

Handel dzikimi gatunkami fauny i flory stał się jednym z najbardziej zyskownych zajęć dla międzynarodowych sieci przestępczości zorganizowanej. Proceder ten ma katastrofalne skutki dla różnorodności biologicznej, sprzyja korupcji, a także stanowi zagrożenie dla rozwoju gospodarczego niektórych...

29/01/2016

Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony bioróżnorodności opublikowany w październiku 2015 r. podkreśla potrzebę wzmożenia wysiłków państw członkowskich na rzecz powstrzymania utraty bioróżnorodności do 2020 roku.

13/10/2015

Poprzez przyłączenie się do konwencji CITES, ogólnoświatowego porozumienia powołanego na rzecz zwalczania nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami, UE będzie miała swój wkład w ochronę ponad 35 000 gatunków zagrożonych i kultowych.

22/05/2015

W najnowszym sprawozdaniu „State of Nature in the EU” (Stan przyrody w UE) przestawiono status ochrony szeregu gatunków roślin, zwierząt oraz rodzajów siedlisk na obszarze Unii Europejskiej. Przyjrzano się wpływom unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz sprawdzono, czy UE jest na...

18/05/2015

Podczas niedawnej konferencji poruszono kwestię osiągnięć unijnej strategii na rzecz rozwoju zielonej infrastruktury, np. przywracania terenów podmokłych spełniających zarówno funkcję zabezpieczenia przed powodzią, jak i zasobów bioróżnorodności. Aby gospodarka i środowisko mogły maksymalnie...

25/03/2015

Udomowione pszczoły są nieodłącznym elementem naszego krajobrazu, a zagrożenia dla pszczół miodnych są tematem często podejmowanym w środkach przekazu. Dzikie pszczoły również są coraz bardziej zagrożone. Nowe badania stanu wszystkich 1965 gatunków pszczół w Europie sugerują, że zjawisko zmniejszania...

23/12/2014

W celu ochrony światowych zasobów naturalnych konieczna jest współpraca wszystkich krajów. Przedstawiciele z całego świata wykorzystali ostatnie obrady podczas 12. Konferencji Stron (COP 12), aby ocenić postępy tych wspólnych działań.

13/11/2014

Gdy zwierzęta, rośliny lub mikroorganizmy zostają wprowadzone do środowiska naturalnego, w którym pierwotnie nie występują, mogą zakłócić funkcjonowanie lokalnej fauny i flory i spowodować szkody w wysokości milionów euro. Nowe przepisy UE, które pomogą zwalczyć problem „inwazyjnych gatunków obcych...

08/08/2014

Mieszkańcy wielu rejonów Europy dzielą przestrzeń życiową z niedźwiedziami, wilkami i rysiami. 10 czerwca 2014 r. Komisja Europejska otworzyła pierwszą sesję „Platformy UE ds. koegzystencji między ludźmi i dużymi drapieżnikamiˮ.

23/05/2014

Pięciu laureatów pierwszego w historii konkursu Komisji Europejskiej „Natura 2000” świętowało swój sukces podczas ceremonii rozdania nagród 21 maja w Brukseli.

21/05/2014

Protokół z Nagoi to międzynarodowe porozumienie w sprawie dostępu do zasobów genetycznych – takich jak potencjalne, jeszcze nieodkryte substancje lecznicze występujące w DNA roślin – oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Rada Europejska przyjęła...

29/04/2014

Europejczycy zdecydowanie popierają ochronę przyrody. Jednak wielu z nich nie jest świadomych działań, jakie podejmuje UE, by chronić nasze środowisko i bioróżnorodność. Komisja Europejska ustanowiła nową nagrodę Natura 2000, aby wyrazić uznanie dla sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody w UE, a...

01/03/2014

Nielegalny handel dzikimi gatunkami fauny i flory przybiera na sile, czy to w postaci sprzedaży rogów nosorożca, skór tygrysa i kości słoniowej, czy też nielegalnego połowu ryb i kłusownictwa. Nowa skala tego problemu oraz jego powiązania z przestępczością zorganizowaną i korupcją polityczną...

01/06/2013

Inwazyjne gatunki obce to jedna z najważniejszych przyczyn utraty różnorodności biologicznej, uszkodzenia usług ekosystemowych i zagrożenia dla delikatnych ekosystemów, na przykład wysp. Mogą być również szkodliwe dla zdrowia człowieka i dla gospodarki. Aby zapobiegać i powstrzymywać spustoszenie,...

01/06/2013

Z nowego sprawozdania Komisji wynika, że wprowadzone sześć lat temu ustawodawstwo europejskie znacznie zwiększyło bezpieczeństwo stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej. Uznano wprawdzie, że nadal istnieje potencjał wprowadzenia usprawnień w zakresie wdrażania rozporządzenia w sprawie rejestracji...

01/03/2013

W październiku 2010 r. społeczność globalna przyjęła "Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów". Ten nowy traktat, stanowiący Protokół do Konwencji o różnorodności biologicznej, określa jasno prawa i...

01/03/2013

Nieco ponad dwa lata temu w Nagoi (Japonia) społeczność międzynarodowa przyjęła ambitny program ochrony różnorodności biologicznej. Teraz kładzie się nacisk na przeniesienie zobowiązań na rzeczywistość. Dobry postęp w kierunku osiągnięcia tego celu został dokonany w Hajderabadzie (Indie) w połowie...

01/03/2012

Natura 2000 to kamień węgielny unijnej polityki w dziedzinie bioróżnorodności. W miarę jak budowa sieci Natura 2000 dobiega końca priorytetem jest zapewnienie jej w pełni sprawnego funkcjonowania dzięki efektywnemu zarządzaniu i odbudowie obszarów, których dotyczy. Choć główne obowiązki w tym...

01/03/2012

Europejska czerwona księga to okresowa ocena stanu ochrony ok. 6 tys. gatunków mająca na celu określenie, czy są one zagrożone wyginięciem na terenie Europy, tak aby można było podjąć odpowiednie działania i odwrócić niekorzystne trendy. Program, finansowany głównie przez Komisję Europejską, jest...

01/05/2011

Zaledwie w kilka miesięcy po uzgodnieniu ambitnej agendy światowej w Nagoi, mającej na celu zahamowanie utraty różnorodności biologicznej, Unia Europejska finalizuje własną szczegółową strategię na nadchodzące dziesięciolecie. Strategia ta opierać się będzie na dokonanych postępach i doświadczeniach...