Środowisko

Spojrzenie w przyszłość

24/06/2015

Różnorodność biologiczna oraz naturalne siedliska w UE napotykają wiele trudności. Podczas sesji „Przyszłość przyrody” w trakcie Zielonego Tygodnia oceniono najnowsze trendy i ogólnie uznano, że wprawdzie poczyniono pewne postępy, ale istnieje potrzeba na jeszcze większe zaangażowanie.

Ronan Uhel z Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zaprezentował najnowszy raport pt. „Stan natury w UE”, z którego wyłania się zróżnicowany obraz sytuacji. Wprawdzie zanotowano zauważalne postępy, ale wiele gatunków i siedlisk wciąż traci na liczebności. Przyczynami tego stanu rzeczy są wielorakie naciski systemowe, takie jak intensywna gospodarka rolna i leśna, urbanizacja oraz tzw. „szara” infrastruktura.

W pełni wdrożone prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody będzie działać dla dobra środowiska naturalnego, gospodarki i ludzi.
Ronan Uhel, Europejska Agencja Środowiska

Uhel ostrzegł , że „nieodpowiednio zarządzamy naszym kapitałem naturalnym”, chociaż tę sytuację wciąż da się odwrócić: „W pełni wdrożone prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody będzie działać dla dobra środowiska naturalnego, gospodarki i ludzi”, powiedział.

Dodał, że Europa potrzebuje większej mobilizacji kapitału finansowego, zwłaszcza w kontekście infrastruktury unijnej i planowania inwestycyjnego, a także lepszego komunikowania korzyści i usług pochodzących z przyrody. Osiągnięcie celów zawartych w „Strategii na rzecz bioróżnorodności” będzie wymagać lepszego wdrażania obecnego prawodawstwa przez państwa członkowskie, więcej „zielonej” infrastruktury oraz bardziej ukierunkowanego finansowania.

Polityki i postęp

Profesor Paul Leadley z Université Paris-Sud we Francji zaprezentował raport „Global Biodiversity Outlook IV” z Konwencji o różnorodności biologicznej, w którym podkreślił bliskie związki pomiędzy bioróżnorodnością a zmianami klimatycznymi.

Stwierdził, że „Europa czyni postępy, aby osiągnąć wiele celów z Aichi w zakresie ochrony bioróżnorodności”, ale „jeżeli nie będziemy ciężej pracować, to prawdopodobnie ich nie osiągniemy”. Większość wskaźników różnorodności biologicznej ma wciąż tendencję zniżkową, pomimo że wiele regionów i państw wdrożyło odpowiednie polityki.

W odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych profesor Leadley zauważył, że pomimo dobrze skonstruowanego prawodawstwa unijnego „najtrudniejszym zadaniem jest jego wdrożenie”. Natomiast zmiany klimatyczne sprawią, że w przyszłości wyzwanie to stanie się jeszcze trudniejsze.

„Smart money”

Holenderski eurodeputowany, Gerben-Jan Gerbrandy,członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, stwierdził, że wprawdzie politycy sprawiają wrażenie zatroskanych stanem środowiska naturalnego, ale ich wsparcie często znika, kiedy trzeba dokonać trudnych wyborów.

Podkreślił potrzebę wykorzystywania środków pieniężnych w mądrzejszy sposób oraz zwrócił uwagę, że innowacyjne instrumenty finansowe i lepsza integracja środowiska naturalnego w ramach „zielonych” polityk na rzecz infrastruktury i rolnictwa przyniosłyby istotne efekty.

Stwierdził, że „musimy mieć więcej pewności siebie co do tego, jaką wartość stanowi nasza praca w zakresie ochrony przyrody”, ponieważ „od tego zależy nasz system społeczno-gospodarczy. Przyroda i bioróżnorodność stanowią fundament wszystkiego, co robimy, nawet jeśli często ignorujemy ten fakt. Potrzebujemy znacznie intensywniejszego zaangażowania politycznego”, podsumował.

 

Green Week — Zielony Tydzień