Środowisko

Zagadnienia międzynarodowe

Zagadnienia międzynarodowe

UE propaguje ochronę środowiska, zawierając porozumienia z innymi państwami. Porozumienia te dotyczą takich zagadnień, jak globalna różnorodność biologiczna, handel gatunkami dzikich roślin i zwierząt, unikanie handlu nielegalnie pozyskanym drewnem oraz bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami i odpadami.

 

Najnowsze artykuły
22/01/2019

Tej jesieni naukowcy wydali dwa bardzo ważne oświadczenia dotyczące przyszłości naszej planety. „Specjalny raport IPCC w sprawie ocieplenia globalnego o 1,5˚C” oraz...

18/01/2019

Od 2016 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska przeprowadziła szereg misji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to spotkania polityczne i biznesowe wysokiego szczebla organizowane w państwach trzecich w celu promowania zrównoważonych i zasobooszczędnych polityk oraz szerzenia wiedzy...

16/10/2017

W lipcu Komisja Europejska poczyniła kroki w walce z nielegalnym handlem kością słoniową i kłusownictwem, ustanawiając nowe zaostrzone przepisy w sprawie eksportu surowej kości słoniowej. Zaprasza zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje do składania propozycji działań, które UE powinna...

08/06/2017

Unia Europejska buduje silniejsze relacje z krajami sąsiadującymi z nią na południu i wschodzie, wykorzystując europejskie ramy finansowania projektów do pobudzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska z myślą o lokalnych społecznościach. Przykładem tych działań jest zintegrowany...

20/12/2016

Zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich aspektów życia, od rosnącej liczby ludności, zmian klimatu i powstrzymania utraty różnorodności biologicznej po migracje i zatrudnienie wśród młodzieży. Komunikat Komisji Europejskiej nakreśla długoterminową wizję dla prawdziwie zrównoważonej przyszłości Europy...

12/08/2016

Vicky Pollard, doradca ds. środowiska i klimatu przy delegaturze Unii w Pekinie, mówi o zielonych technologiach, współpracy międzynarodowej i zdecydowanych krokach przeciw zanieczyszczającym.

25/09/2015

W dniach 25–27 września przedstawiciele z całego świata zebrali się w Nowym Jorku, aby ostatecznie zatwierdzić historyczne nowe globalne ramy zrównoważonego rozwoju.

07/05/2015

Unia Europejska i Chiny współpracują od momentu nawiązania pierwszych stosunków dyplomatycznych 40 lat temu. Przez dziesięciolecia stopniowo zwiększał się zakres współpracy, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, co pozwoliło na zbudowanie bliższych stosunków między UE a jednym z jej...

26/03/2015

W 2015 r. społeczność międzynarodowa ma podjąć decyzje konieczne do skierowania świata na drogę prowadzącą do życia w granicach możliwości planety. Na początku roku Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie globalnych wysiłków wymaganych do zwalczania ubóstwa, ochrony środowiska...

10/10/2014

Unia Europejska i ONZ pracują nad ustaleniem celów zrównoważonego rozwoju, nowych ram działań skierowanych na problem ubóstwa na świecie i zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach

22/07/2014

Wprowadzenie gospodarki obiegowej wymaga współpracy sektora prywatnego i publicznego, a także inicjatyw i polityk na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Podczas zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia sesji „Gospodarka obiegowa – rozwijanie najlepszych praktyk na całym świecie”...

10/02/2014

Międzynarodowe starania na rzecz walki z upustynnieniem i promowania zrównoważonego wykorzystania gruntów otrzymały znaczne wsparcie podczas odbywającego się co dwa lata spotkania stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (United Nations Convention to Combat...

01/06/2013

Milenijne cele rozwoju okazały się potężnym narzędziem walki z ubóstwem na świecie, ale w 2015 r. będą wymagały odnowienia. Równolegle konferencja Rio+20, która odbyła się latem ubiegłego roku, uruchomiła inicjatywę na rzecz sformułowania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja Europejska...