Środowisko

Green Week — Zielony Tydzień

Green Week — Zielony Tydzień

Zielony Tydzień to największa w Europie doroczna konferencja na temat polityki ochrony środowiska, stanowiąca wyjątkową okazję do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów.

 

Najnowsze artykuły
23/05/2017

W tym roku wydarzenia w ramach Zielonego Tygodnia organizowanego przez Komisję Europejską poświęcone są zielonym miejscom pracy. Jest to największa doroczna impreza w europejskim kalendarzu w zakresie ochrony środowiska. W dniach...

23/05/2017

Czy myślałeś kiedyś o karierze związanej z ekologią? W tym roku Zielony Tydzień UE poświęcony będzie nowym możliwościom zawodowym oferowanym przez bardziej ekologiczną i czystszą gospodarkę oraz dyskusjom na temat nowych rodzajów...

03/06/2016

Ponad 40% mieszkańców UE żyje w regionach przybrzeżnych, zaś wiele nowych i tradycyjnych sektorów gospodarki zależnych jest od naszych mórz i środowisk przybrzeżnych; lokalne społeczności zamieszkujące te regiony mają zatem kluczową rolę do odegrania w budowaniu bardziej zrównoważonej...

03/06/2016

Zielona gospodarka przynosi nowe możliwości zatrudnienia. Zapewnienie, aby obecni i przyszli pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia na gospodarkę obiegową i wymaga znacznych inwestycji.

03/06/2016

W obliczu wzmożonych starań UE na rzecz wdrażania gospodarki obiegowej miasta w całej Europie mogą wzorować się na Lublanie w kwestii ograniczania produkcji odpadów i wykorzystywania zasobów w inteligentniejszy sposób.

03/06/2016

U podstaw zielonej gospodarki i zrównoważonej przyszłości leży natura. Dzięki niej powietrze, którym oddychamy, jest czystsze, a ponadto zmniejsza ona ryzyko występowania powodzi, odbudowuje nasze ekosystemy i pomaga walczyć ze zmianami klimatu. Innowacyjne instrumenty finansowe mogą...

03/06/2016

W jaki sposób UE może pomóc hiszpańskim hotelom lub małym firmom w Czechach oszczędzić na rachunkach za prąd i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych? Jednym ze sposobów są prywatne źródła finansowania na rzecz efektywności energetycznej – nowa inicjatywa wspierająca działania firm, osób prywatnych i...

29/04/2016

Środki inwestowane dziś w gospodarkę obiegową zwrócą się w nadchodzących latach – innowacyjne ekoprojekty oraz technologie w zakresie napraw, recyklingu i ponownego wykorzystywania zasobów przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i stworzą nowe szanse dla biznesu.

29/04/2016

Inwestycje w obszarze ochrony przyrody, np. w celu walki z zanieczyszczeniem wody lub wdrażania rolnictwa zrównoważonego, postrzegane są często przez działające samodzielnie firmy prywatne jako zbyt ryzykowne lub długofalowe. Zadaniem nowego unijnego instrumentu finansowania kapitału...

26/04/2016

Od swojego wejścia w życie rozporządzenie UE w sprawie drewna pomaga zwalczać nielegalny handel drewnem i gwarantuje pochodzenie tego surowca ze zgodnych z prawem źródeł na całym świecie.

28/08/2015

Podczas Zielonego Tygodnia 2015 ogłoszono dwie nowe europejskie czerwone księgi, które zawierają najbardziej szczegółowe dane naukowe o stanie europejskich ptaków i ryb morskich, jakie do tej pory zgromadzono. 

24/07/2015

Fakt, że natura i zdrowie ludzkie są ściśle ze sobą powiązane, wydaje się oczywisty, ale przełożenie go na politykę stanowi poważne wyzwanie. Podczas Zielonego Tygodnia 2015 przedstawiono nowe dowody potwierdzające, że współpraca pomiędzy wydziałami do spraw środowiska i zdrowia jest konieczna w celu...

23/07/2015

Ochrona i odbudowa ekosystemów są niezbędne dla zapewnienia długoterminowego dobrobytu, a kapitał naturalny jest obszarem o dużym potencjale pod względem realizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Podczas Zielonego Tygodnia 2015 zaprezentowano udane połączenie celów w zakresie zachowania...

20/07/2015

W 2011 r. UE przyjęła ambitną strategię obejmującą sześć celów ukierunkowanych na zahamowanie zaniku bioróżnorodności i usług ekosystemów do 2020 r. Pięć lat przed datą docelową, na kilka miesięcy przed przeprowadzeniem zaplanowanego przeglądu śródokresowego, członkowie paneli Zielonego Tygodnia...

17/07/2015

Zielone i zdrowe miasta przyciągają inwestycje w innowacje i mogą stać się źródłem kreatywności i generowania bogactwa. W trakcie panelu w ramach Zielonego Tygodnia omawiano niektóre, oparte na przyrodzie rozwiązania stosowane przez największe miasta w celu przeciwdziałania powodziom, poprawy jakości...

15/07/2015

Podczas otwarcia Zielonego Tygodnia publiczność usłyszała wiele budujących propozycji na temat odejścia od obecnego konfliktu człowieka z przyrodą. Czy „nowa wizja świata” pomoże w przywróceniu równowagi?

13/07/2015

Natura 2000 to więcej niż tylko sieć na rzecz ochrony obszarów o wysokiej wartości związanej z różnorodnością biologiczną: to także ramy umożliwiające społecznościom korzystanie z usług ekosystemów, których są gospodarzami. Zielony Tydzień przedstawiał przykłady zrównoważonych działań ekonomicznych,...

10/07/2015

Unia Europejska jest największym blokiem handlowym na świecie. Panel Zielonego Tygodnia debatował nad wpływem, jaki handel oraz konsumpcja dóbr i zużycie zasobów naturalnych w Europie wywierają na różnorodność biologiczną naszej planety.

06/07/2015

Przekazywanie informacji o tak złożonych koncepcjach jak różnorodność biologiczna nie zawsze jest proste, a zachęcenie ludzi do zaangażowania się w jej ochronę stanowi jeszcze większe wyzwanie. Zielony Tydzień pozwolił przyjrzeć się metodom przemiany samej świadomości o tym, jak istotne są...

03/07/2015

Spółki sektora prywatnego mają do odegrania kluczową rolę w zakresie ochrony naszego naturalnego kapitału. Podczas Zielonego Tygodnia zaprezentowano kilka modelowych innowacyjnych technologii i dobrych praktyk, które zbliżają UE do osiągnięcia celów „Strategii na rzecz zachowania bioróżnorodności...

24/06/2015

Różnorodność biologiczna oraz naturalne siedliska w UE napotykają wiele trudności. Podczas sesji „Przyszłość przyrody” w trakcie Zielonego Tygodnia oceniono najnowsze trendy i ogólnie uznano, że wprawdzie poczyniono pewne postępy, ale istnieje potrzeba na jeszcze większe zaangażowanie.

19/06/2015

Woda stanowi 70% powierzchni Ziemi, i wiele naturalnych bogactw Europy znajduje się w okalających ją morzach. Podczas Zielonego Tygodnia debatowano nad sposobami budowania zabezpieczeń środowiskowych w rozszerzonej gospodarce morskiej.

15/06/2015

Zielony Tydzień 2015 rozpoczął się od ożywionej debaty o podjęciu pilnych działań związanych z ochroną przyrody w Europie oraz wynikających z tego wyzwaniach.

25/07/2014

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, by przyśpieszyć transformację w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa? Jak sprawić, by było to dla nich opłacalne? Podczas zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia sesji zatytułowanej „Nowe modele biznesowe na rzecz zrównoważonego stylu życia” eksperci...

25/07/2014

Czy przestaliśmy zmierzać w kierunku poprawy warunków ekologicznych? Jeśli tak, to kto i co może zainicjować niezbędne zmiany? Czy idea „nowego enwironmentalizmu” ma szansę znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy sceptykami a jej orędownikami i pobudzić wyobraźnię opinii publicznej? Obchody...

22/07/2014

Wprowadzenie gospodarki obiegowej wymaga współpracy sektora prywatnego i publicznego, a także inicjatyw i polityk na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Podczas zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia sesji „Gospodarka obiegowa – rozwijanie najlepszych praktyk na całym świecie”...

18/07/2014

Duża gęstość zaludnienia oznacza, że miasta są w stanie funkcjonować w sposób bardziej zasobooszczędny niż mniejsze aglomeracje, a ilość zanieczyszczeń i emisji w przeliczeniu na mieszkańca da się zmniejszyć, dzięki czemu mogą być źródłem innowacyjnych rozwiązań.

15/07/2014

Jakie przeszkody stoją na drodze UE do stania się gospodarką obiegową? Jak stosować limity, podatki, politykę przemysłową i inne instrumenty, by wyeliminować te przeszkody? Właśnie te kwestie omawiano podczas Zielonego Tygodnia na sesji poświęconej tematowi „Tworzenie warunków ramowych dla gospodarki...

11/07/2014

Wywieranie wpływu na sposób postępowania ludzi w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko to skomplikowana sprawa. Pieniądze mają znaczenie, ale nie jest to jedyny bodziec.

08/07/2014

Gospodarka obiegowa w Europie będzie potrzebować wykwalifikowanych pracowników, wyszkolonych i wyposażonych odpowiednio do coraz większej liczby „zielonych miejsc pracy”.

04/07/2014

Przejście do gospodarki obiegowej wymaga zmian systemowych, które mają wpływ na wszystkie zainteresowane strony w łańcuchu wartości, oraz istotnych innowacji w technologii, organizacji i społeczeństwie jako całości. Zielony Tydzień został otwarty sesją wprowadzającą, która określiła ramy przyszłej...