Środowisko

Wymiana najlepszych praktyk

22/07/2014

Wprowadzenie gospodarki obiegowej wymaga współpracy sektora prywatnego i publicznego, a także inicjatyw i polityk na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Podczas zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia sesji „Gospodarka obiegowa – rozwijanie najlepszych praktyk na całym świecie” poszukiwano sukcesów, przykładów i doświadczeń z całego świata.

Członkini zarządu organizacji Friends of Europe, Monica Frassoni, rozpoczęła dyskusję pytaniem: „W jaki sposób wprowadzić najlepsze praktyki do głównego obiegu, aby zmienić świat?”.

„Sama technologia nie wystarczy” – powiedział Michael Kuhndt, dyrektor organizacji Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP). „Musimy zająć się samą konsumpcją”. Doradził zbadanie modeli wypożyczania i leasingu, jednak równocześnie przestrzegł, że konsumentom nigdy nie uda się postępować w sposób zrównoważony w ramach niezrównoważonej infrastruktury.

Konsumenci nowych technologii są naszym zdaniem gotowi również na nowe modele biznesowe.

Zdaniem Valdemara de Oliveiry, dyrektora ds. kluczowych przedsiębiorstw w organizacji Fundación Avina, fundamentalne znaczenie ma włączenie społeczne, które umożliwia ustalanie cen i zastosowań w sposób dostępny dla ubogich, w sytuacji gdy „nowe technologie docierają do ubogich całe dziesięciolecia po tym, jak stały się przestarzałe”.

„Postęp technologiczny jest procesem stopniowym” – powiedział Hongchun Zhou, dyrektor działu badań nad rozwojem społecznym przy Centrum Badań nad Rozwojem Społecznym chińskiej Rady Państwa. Zwrócił on również uwagę na potrzeby mniej zamożnych konsumentów.

Jean-Philippe Hermine, wiceprezes ds. strategicznego planowania środowiska naturalnego w Renault-Nissan Alliance, powiedział, że jego firma opracowuje zamknięty obieg przetwarzania tworzyw sztucznych, miedzi i konwerterów katalitycznych. „Około 70% naszego budżetu na badania i rozwój przeznaczamy na ograniczanie zużycia oraz obniżanie emisji” – powiedział i uzasadnił, że „20% ceny samochodu stanowią obecnie koszty surowców”.

„Mamy teraz do czynienia z rozbieżnością pomiędzy systemami popytu i podaży” – zauważyła Jane Feehan, specjalistka ds. zasobów naturalnych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). „Tempo zużycia zasobów przekracza możliwości naszej planety”.

Inwestorzy mają do odegrania rolę polegającą na wprowadzeniu w życie gospodarki obiegowej, a EBI wdraża społeczne i ekologiczne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak zakaz wyrębu lasów tropikalnych, mający na celu ochronę bioróżnorodności. Bank wyznaczył sobie również za cel, by 25% pożyczek przeznaczanych było na działania związane z ochroną klimatu.

Podejście holistyczne

„Konsumenci nowych technologii są gotowi również na nowe modele biznesowe” – wyjaśnił Jean-Philippe Hermine, zwracając uwagę na fakt, że użytkownicy samochodów elektrycznych są bardziej zainteresowani kupowaniem „kilometrów” do wykorzystania oraz leasingiem niż zakupem akumulatorów. „Potrzebne są również zachęty, polegające na ulgach podatkowych, takie jak obniżki stawki podatku VAT na produkty wtórnie przetworzone” – dodał.

„W gospodarce obiegowej nie chodzi tylko o odpady” – zaznaczył Michael Kuhndt. „Produkty są wytwarzane przez wiele firm, wyznających różne filozofie związane z łańcuchem wartości. Potrzebne jest nam podejście holistyczne”.

Valdemar de Oliveira zgodził się: „Powinniśmy opracować nowe modele biznesowe, wykorzystując wiedzę na temat łańcucha wartości”.
„Europejski Bank Inwestycyjny wdraża coraz bardziej transparentne procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych” – powiedziała Jane Feehan. Inwestorzy powinni udostępniać społeczeństwu informacje dotyczące kryteriów zrównoważenia działalności.

Michael Kuhndt zauważył, że 50% produktów znajduje się w naszych domach tylko przez rok. „Z niecierpliwością czekamy na zmianę postawy konsumentów. W świecie, w którym działania marketingowe często promują niezrównoważone postępowanie, kluczowe znaczenie mają rozwiązania związane z podażą, a także zrównoważone modele biznesowe” – powiedział.

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień
Zagadnienia międzynarodowe