Środowisko

Inwestycje w obszary wiejskie

03/06/2016

U podstaw zielonej gospodarki i zrównoważonej przyszłości leży natura. Dzięki niej powietrze, którym oddychamy, jest czystsze, a ponadto zmniejsza ona ryzyko występowania powodzi, odbudowuje nasze ekosystemy i pomaga walczyć ze zmianami klimatu. Innowacyjne instrumenty finansowe mogą uruchomić inwestycje sektora prywatnego i publicznego na rzecz zachowania zdrowej i produktywnej wsi na lata.

Zintegrowane projekty LIFE stanowią dobry przykład tego typu finansowania na rzecz środowiska. Projekty zintegrowane to nowe źródło finansowania w ramach unijnego Programu działań na rzecz środowiska, klimatu i ochrony przyrody – LIFE, które powstały, aby pomagać państwom członkowskim zachowywać zgodność z unijnym prawodawstwem w czterech obszarach: przyrody, wody, powietrza i odpadów.

Projekty te wyróżniają się swoim całościowym podejściem: uczestniczy w nich wiele zainteresowanych stron oraz promują one wykorzystywanie co najmniej jednego dodatkowego źródła finansowania – unijnego, krajowego lub prywatnego.

Poprzez włączenie kwestii środowiskowych do innych obszarów, np. rolnictwa, rybołówstwa i funduszy strukturalnych, zintegrowane projekty w ramach programu LIFE będą „przyczyniać się do realizacji celu uwzględniania problematyki związanej ze środowiskiem we wszystkich obszarach polityki”, twierdzi Daniel Calleja Crespo, Dyrektor Generalny ds. Środowiska.

Wykazują one też, że prowadzenie działalności gospodarczej idzie w parze z ochroną przyrody. Wśród pierwszych sześciu zintegrowanych projektów znalazły się trzy związane z przyrodą, mające na celu usprawnienie zarządzania obszarami objętymi ochroną w ramach sieci Natura 2000. Ich budżet wynosi ogółem 56,3 mln EUR, z czego 33,3 mln EUR pochodzi z UE. Projekty mogą ułatwić skoordynowane wykorzystanie 393 mln EUR dodatkowych środków dostępnych w ramach innych funduszy UE.

Pierwsze projekty przyrodnicze

W ramach belgijskiego projektu BNIP realizowane będą cele priorytetowych ram działań na rzecz sieci Natura 2000 w Belgii, w oparciu o zacieśnienie współpracy i poprawę budowania zdolności pomiędzy władzami federalnymi Regionu Flamandzkiego i Walońskiego. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron i opracowanie zintegrowanych planów zarządzania obszarami oraz lepszego monitorowania.

W ramach włoskiego projektu LIFE IP GESTIRE 2020 opracowana zostanie zintegrowana struktura zarządzania dla regionalnej sieci Natura 2000 w Lombardii. Dzięki temu działania na rzecz ochrony bioróżnorodności powinny stać się skuteczniejsze, np. za sprawą zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, co jednocześnie pomoże w realizacji celów zawartych w dyrektywach siedliskowej i ptasiej.

Projekt FRESHABIT ma na celu poprawę stanu ekologicznego, zarządzania i zrównoważonego użytkowania siedlisk słodkowodnych w ramach sieci Natura 2000 w Finlandii. Na obszarach tych wprowadzone zostaną populacje słodkowodnych perłoródek (Margaritifera margaritifera) – kluczowego gatunku wskaźnikowego oraz opracowane nowe sposoby oceny stanu siedlisk. „Dzięki projektowi działania na rzecz ochrony wód słodkich zostaną poszerzone w bezprecedensowej dla Finlandii skali” powiedział Timo Tanninen, Dyrektor Generalny Departamentu Środowiska Naturalnego Ministerstwa Środowiska Finlandii.

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień