Środowisko

Finansowanie ze środków programu LIFE

Finansowanie ze środków programu LIFE

W ramach programu LIFE Unia Europejska wspiera realizację projektów w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i klimatu. Program ten zainicjowano w 1992 r., by móc finansować projekty prowadzone w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących i sąsiadujących.

 

Najnowsze artykuły
24/04/2019

Komisja Europejska przeznaczy 116,1 mln euro w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE na realizację najnowszych projektów zintegrowanych w zakresie przyrody, wody, powietrza, łagodzenia skutków zmiany klimatu i...

18/01/2019

W dniu 25 października 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła ważny pakiet finansowania programu LIFE, czyli unijnego instrumentu finansowego na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Budżet w wysokości 243 mln EUR jest częścią całkowitej inwestycji w wysokości 430,7 mln EUR,...

03/07/2018

 

Magazyn „Przyroda dla Europejczyków” rozmawia z liderem greckiego projektu LIFE DEBAG, prof. George’em Papatheodorou. W kontekście zmiany przepisów zespół projektu prowadzi kampanię...

09/03/2018

Nowe projekty zintegrowane LIFE w ośmiu państwach członkowskich pomogą im w praktycznym zastosowaniu przepisów w dziedzinie środowiska i zmian klimatu, dzięki czemu będą mogły stawić czoła wyzwaniom związanym z niedoborem wody, zmianami klimatu, gospodarką o obiegu zamkniętym i utratą...

25/07/2017

Z okazji obchodów 25-lecia istnienia programu LIFE magazyn Przyroda dla Europejczyków publikuje rozmowę z Angelo Salsim, kierownikiem oddziału Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która zarządza programem LIFE. Pracuje on nad programem LIFE od 1994 r., kiedy to...

27/01/2016

Komisja Europejska ogłosiła nazwy 96 projektów dotyczących ochrony środowiska oraz 26 projektów dotyczących działań na rzecz klimatu, które otrzymają współfinansowanie w wysokości 197,35 mln euro z programu LIFE, czyli głównego unijnego instrumentu finansowania działań na rzecz ochrony środowiska i...

15/01/2016

Grudzień 2015 r., który okazał się najwilgotniejszym miesiącem w historii Wielkiej Brytanii, spowodował rozległą powódź. W przeciwieństwie do regulowania biegu rzek czy budowania zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przywracanie rzekom ich naturalnego biegu może zmniejszyć skutki powodzi, a nawet...

31/03/2015

Różnorodność biologiczna i ekosystemy nie stanowią typowych celów dla inwestorów i banków. Mechanizm finansowania kapitału naturalnego ma to zmienić poprzez wykorzystanie finansowania na rzecz środowiska naturalnego, które jest zasobem wartym długoterminowych inwestycji, a nie tylko dobrem...

13/02/2015

Projekty LIFE zachęciły przedsiębiorstwa budownictwa wodnego, służby ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody do podjęcia współpracy na rzecz renaturyzacji odcinka Górnej Drawy w Austrii.

16/10/2014

W czerwcu Komisja Europejska otwarła pierwsze zaproszenie do składania wniosków o finansowanie projektów w ramach nowego program LIFE na lata 2014–2020. W tym roku jest dostępna w sumie kwota 280 mln euro, w tym 44 mln euro na projekty działań na rzecz klimatu.

22/05/2014

Grecki projekt finansowany w ramach programu LIFE demonstruje, w jaki sposób banki mogą skutecznie wspierać działalność swoich klientów, pomagając im przystosować się do zmian klimatu. W projekcie Climabiz udostępniono personelowi bankowemu narzędzia dla przedsiębiorców służące ocenie, w jaki sposób...

29/04/2014

Działania podjęte w celu ochrony bogatej fauny i flory w rezerwacie biosfery Žuvintas na Litwie umożliwiły odtworzenie dużych obszarów mokradeł, lasów bagiennych i siedlisk w jeziorach.

10/02/2014

Technologia hydroelektryczna Moveable HEPP, zademonstrowana w dwóch zakładach w Niemczech w ramach projektu LIFE, jest obecnie wdrażana w wielu miejscach na terenie Europy. Opatentowana technologia projektu jest stosowana już w kilku dużych zakładach, a do nich dołączą kolejne.

01/09/2012

LIFE – główne źródło współfinansowania projektów i programów środowiskowych na terenie UE i poza nią – obchodzi w tym roku dwudziestolecie. Program świętuje swój jubileusz, wyróżniając projekty i ludzi, którzy przyczynili się do jego sukcesu, a jednocześnie spoglądając w przyszłość.