Środowisko

Zachęcanie do inwestycji w kapitał naturalny Europy

29/04/2016

Inwestycje w obszarze ochrony przyrody, np. w celu walki z zanieczyszczeniem wody lub wdrażania rolnictwa zrównoważonego, postrzegane są często przez działające samodzielnie firmy prywatne jako zbyt ryzykowne lub długofalowe. Zadaniem nowego unijnego instrumentu finansowania kapitału naturalnego jest zmiana tego podejścia.

Instrument finansowania kapitału naturalnego (NCFF) został uruchomiony przez Komisję Europejską w 2015 r. i jest zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej zielonej infrastruktury i projektów z obszaru środowiska dla podmiotów sektora prywatnego. NCFF finansowany jest w ramach programu LIFE – unijnego instrumentu finansowania działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

NCFF Skierowany jest wyłącznie do spełniających wymogi banków projektów z obszaru środowiska na rzecz adaptacji do zmian klimatu i wspierania bioróżnorodności, które mogą przynieść zyski lub ograniczyć koszty.
James Ranaivoson, EBI

Znajdujący się obecnie na etapie pilotażowym program wspiera inwestycje w ramach około 10 projektów. Mogą one obejmować działania na rzecz opracowania naturalnych systemów pozyskiwania i ponownego wykorzystywania wody, przeciwdziałania powodziom i erozji gleb, budowania zielonych dachów, przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody i gruntów bądź regeneracji obszarów leśnych i ziem dzięki stosowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej i zrównoważonego rolnictwa.

W ramach programu na wsparcie wybranych projektów przeznaczonych zostanie w sumie do 125 mln EUR. Środki przekazywane będą w ramach kredytów pośrednich i inwestycji kapitałowych. „NCFF został stworzony z myślą o mniejszych i bardziej ryzykownych projektach, którymi przeważnie nie zajmuje się EBI”, wyjaśnił James Ranaivoson, doradca szczebla kierowniczego ds. finansowania strukturyzowanego działań na rzecz klimatu i środowiska w EBI. „Skierowany jest on wyłącznie do spełniających wymogi banków projektów z obszaru środowiska na rzecz adaptacji to zmian klimatu i wspierania bioróżnorodności, które mogą przynieść zyski lub ograniczyć koszty”.

Projekty przynoszące korzyści wszystkim

Jeden z projektów, którego finansowanie jest obecnie rozważane, Irish Forestry Fund (irlandzki fundusz leśny), ma na celu wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci 13 mln EUR środków z NCFF, aby uzyskać inwestycje rzędu 50 mln EUR w ponowne zalesianie plantacji i jałowych gruntów w Irlandii rodzimymi gatunkami drzew. Poza pobudzeniem do ponownego zalesiania i wzmożenia działań na rzecz ochrony bioróżnorodności projekt zaowocuje w dłuższej perspektywie zwrotem dla inwestorów w postaci zrównoważonej produkcji drewna. Przyniesie również korzyści w postaci adaptacji do zmian klimatu, wzmacniając odporność lasów na skutki tych zmian, takie jak burze i silne wiatry.

Fundusze te mogą przyczynić się do rozkwitu bioróżnorodności i stać się prawdziwym motorem rozwoju gospodarczego.
Karmenu Vella, unijny komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Projekt Rewilding Europe Capital (kapitał na rzecz przywracania naturalnego stanu środowiska Europy) będzie wspierać małe firmy z terenów wiejskich oraz odbudowę krajobrazu, bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów zniszczonych na skutek zaniechania upraw lub zmian sposobu użytkowania gruntów.  

W ramach NCFF przyjęto innowacyjne podejście do wsparcia unijnych starań na rzecz ułatwienia adaptacji ekosystemów do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności i wsparcia rozwoju zielonej infrastruktury. Jest to jeden z dwóch nowych instrumentów finansowych w ramach programu LIFE. Drugi to prywatne źródła finansowania na rzecz efektywności energetycznej.

W ramach programu LIFE uruchomiono dodatkowo 10 mln EUR przekazywanych za pośrednictwem instrumentu wsparcia, co ma na celu zapewnienie wsparcia technicznego ostatecznym odbiorcom oraz pośrednikom finansowym na etapach przygotowania, realizacji oraz monitorowania i oceny projektu.

„Aby chronić różnorodność w środowisku naturalnym musimy promować różnorodność źródeł finansowania. Fundusze te mogą przyczynić się do rozkwitu bioróżnorodności i stać się prawdziwym motorem rozwoju gospodarczego”, powiedział Karmenu Vella, unijny komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

 

Więcej informacji
Green Week — Zielony Tydzień