Środowisko

Ekonomia, strategia i informacje

Ekonomia, strategia i informacje

UE przyjęła strategiczne podejście do problemów środowiskowych, zajmując się nimi w ramach programów działań. Realizowany obecnie siódmy program – „Dobry poziom życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” – obowiązuje od 2014 r.

 

Najnowsze artykuły
23/05/2019

Komisja Europejska otrzymała nagrodę Światowego Forum Ekonomicznego za innowacyjny plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Nagroda jest wyrazem uznania dla działań Komisji na rzecz przyspieszenia przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu...

18/01/2019

Od 2016 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska przeprowadziła szereg misji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to spotkania polityczne i biznesowe wysokiego szczebla organizowane w państwach trzecich w celu promowania zrównoważonych i zasobooszczędnych polityk oraz szerzenia wiedzy...

25/01/2018

Europejczycy są niezmiennie bardzo zaniepokojeni kwestiami związanymi ze środowiskiem; najbardziej martwią ich zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz rosnąca ilość odpadów. Angażują się w inicjatywy indywidualne, ale według nowego sondażu oczekują, że UE i rządy krajowe...

13/11/2017

Osiemnaście miesięcy po przyjęciu pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym jego wdrożenie przebiega pomyślnie. Aby umożliwić współpracę wszystkich interesariuszy, nowa Europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym będzie funkcjonować jako ...

10/10/2017

Podatki i opłaty środowiskowe mogą się przyczynić do poprawy kondycji naszej planety oraz zdrowia jej mieszkańców. Ponadto mogą zachęcić obywateli do przyjęcia większej odpowiedzialności za środowisko. Co więcej, są one bodźcem do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego....

13/07/2017

W tym roku wydarzenia w ramach Zielonego Tygodnia UE organizowanego przez Komisję Europejską poświęcone były zielonym miejscom pracy. Jest to największe doroczne wydarzenie w europejskim kalendarzu imprez...

21/06/2017

Od 25 lat oznakowanie ekologiczne UE wspiera doskonałość w dziedzinie ochrony środowiska. Prawie 40 000 produktów posiada to oznakowanie, które okazało się bardzo użytecznym...

14/11/2016

Rządy i firmy odkrywają, że ochrona środowiska ma dobry wpływ na biznes i miejsca pracy. Gospodarka oparta na polityce ochrony środowiska jest innowacyjna, zasobooszczędna, stymuluje wzrost i zwiększa poziom zatrudnienia

05/09/2016

Nabywając przyjazne dla środowiska dobra i usługi, rządy państw UE mogą rozwijać zrównoważoną, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym. ...

12/03/2015

Niedawno przeprowadzono ocenę stanu środowiska w Europie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Z najnowszego sprawozdania wynika, że rezultatem polityki środowiskowej UE realizowanej na przestrzeni ostatnich 10 lat są: czystsze powietrze i woda, zmniejszenie obszarów składowisk oraz zwiększenie...

05/12/2014

Budowanie bardziej zrównoważonej gospodarki sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy. Europejscy ministrowie środowiska przyjęli konkluzje w sprawie wzmacniania wymiaru środowiskowego planów dotyczących przyszłego wzrostu.

15/10/2014

Ponad 95% Europejczyków twierdzi, że ochrona środowiska ma dla nich duże znaczenie
Pomimo kryzysu ekonomicznego zielone sektory gospodarki wciąż się rozwijają. To pokazuje, że ochrona środowiska i utrzymywanie konkurencyjności gospodarczej idą ze sobą w parze. Nowe badanie Eurobarometru...

06/08/2014

Komisja Europejska wysunęła szereg propozycji mających na celu przyspieszenie przejścia Europy na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Dzięki zwiększeniu zasobooszczędności oraz przetwarzaniu odpadów na surowce ten nowy model pozwoli Europie zwiększyć konkurencyjność, wzrost gospodarczy i...

25/07/2014

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, by przyśpieszyć transformację w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa? Jak sprawić, by było to dla nich opłacalne? Podczas zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia sesji zatytułowanej „Nowe modele biznesowe na rzecz zrównoważonego stylu życia” eksperci...

25/07/2014

Czy przestaliśmy zmierzać w kierunku poprawy warunków ekologicznych? Jeśli tak, to kto i co może zainicjować niezbędne zmiany? Czy idea „nowego enwironmentalizmu” ma szansę znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy sceptykami a jej orędownikami i pobudzić wyobraźnię opinii publicznej? Obchody...

15/07/2014

Jakie przeszkody stoją na drodze UE do stania się gospodarką obiegową? Jak stosować limity, podatki, politykę przemysłową i inne instrumenty, by wyeliminować te przeszkody? Właśnie te kwestie omawiano podczas Zielonego Tygodnia na sesji poświęconej tematowi „Tworzenie warunków ramowych dla gospodarki...

11/07/2014

Wywieranie wpływu na sposób postępowania ludzi w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko to skomplikowana sprawa. Pieniądze mają znaczenie, ale nie jest to jedyny bodziec.

08/07/2014

Gospodarka obiegowa w Europie będzie potrzebować wykwalifikowanych pracowników, wyszkolonych i wyposażonych odpowiednio do coraz większej liczby „zielonych miejsc pracy”.

29/04/2014

W 2050 r. Europejczycy będą cieszyć się dobrą jakością życia, respektując biologiczne ograniczenia naszej planety. Taka wizja została nakreślona w siódmym programie działań Unii Europejskiej w zakresie środowiska naturalnego, który przyjęto w listopadzie 2013 r. i wyznacza kierunki polityki do roku...

01/06/2013

Wspólny system informacji o środowisku (SEIS) odgrywa kluczową rolę w procesie wzmacniania bazy wiedzy o wspólnotowej polityce ochrony środowiska. System określa zasady generowania i udostępniania danych oraz eliminuje przeszkody utrudniające dostęp do informacji. System stale ewoluuje, a nowy...

01/03/2013

Dotacje szkodliwe dla środowiska to głównie subwencje lub ulgi podatkowe i zwolnienia z podatków, które umożliwiają określonym konsumentom, użytkownikom lub producentom uzupełnianie ich dochodów lub obniżanie kosztów, ale mają ogólnie negatywny wpływ na szersze środowisko. UE zamierza wyeliminować je...

01/09/2012

Ustawodawstwo europejskie wymaga od organów krajowych dostarczania ogromnej ilości danych w celu wdrażania, monitorowania i raportowania z wdrażania przepisów i zmian dotyczących środowiska naturalnego. Nie wszystkie z nich są jednak porównywalne lub łatwo dostępne. Infrastruktura informacji...