Środowisko

Działania w dziedzinie klimatu

Działania w dziedzinie klimatu

Gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka ocieplają Ziemię i wywołują globalne zmiany klimatu, dlatego podjęcie działań w dziedzinie klimatu leży w nadrzędnym interesie publicznym. Komisja Europejska przewodzi międzynarodowym inicjatywom na rzecz walki ze zmianą klimatu.

 

Najnowsze artykuły
22/01/2019

Tej jesieni naukowcy wydali dwa bardzo ważne oświadczenia dotyczące przyszłości naszej planety. „Specjalny raport IPCC w sprawie ocieplenia globalnego o 1,5˚C” oraz...

05/03/2018

Pakiet czystej mobilności jest najnowszym z serii propozycji mających na celu wzmocnienie globalnego przywództwa Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego transportu. Według komisarza Miguela Ariasa Cañete: Trwa globalny wyścig na rzecz rozwoju samochodów przyjaznych...

24/01/2018

Poprawka z Kigali do protokołu montrealskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych, mająca na celu ograniczenie globalnego stosowania szkodliwych wodorofluorowęglowodorów (gazów HFC), wchodzi w życie w styczniu 2019 r. UE otrzymała Nagrodę Ozonową 2017 za wiodącą rolę w negocjowaniu tego...

20/10/2017

Instytucje europejskie postanowiły utworzyć nowy fundusz innowacji na okres po 2020 r., który będzie finansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Przed konsultacjami publicznymi ponad 250 ekspertów branżowych wyraziło swoje zdanie na temat tego, jak fundusz ten mógłby...

26/07/2017

Każdy może przyczynić się do walki ze zmianami klimatu i wziąć udział we wspólnych staraniach na rzecz redukcji naszego śladu węglowego. Tej wiosny Komisja Europejska wystosowała przekaz do ludzi w Brukseli.

27/01/2017

Unia Europejska odegrała kluczową rolę jako pośrednik w zawarciu pierwszego na świecie, uniwersalnego i prawnie wiążącego porozumienia w sprawie klimatu, które zostało podpisane w Paryżu w grudniu 2015 r. Obecnie UE nadal pełni rolę globalnego lidera w podejmowaniu działań ukierunkowanych na...

08/12/2016

Przyjęto nową zintegrowaną politykę UE dotyczącą Arktyki. Koncentruje się ona na umacnianiu współpracy międzynarodowej, przeciwdziałaniu zmianie klimatu, poprawie poziomu ochrony środowiska oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju w tym regionie o zasadniczym znaczeniu dla środowiska i gospodarki.

24/10/2016

 

Sześć miesięcy po Konferencji w sprawie zmian klimatu w Paryżu miasta i samorządy z całego świata połączyły siły w bezprecedensowej inicjatywie przewodnictwa w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu.

13/10/2016

 

W lipcu Komisja zaprezentowała pakiet rozwiązań, które mają przyspieszyć zmniejszenie emisji związków węgla we wszystkich sektorach, nie wyłączając sektorów użytkowania gruntów i leśnictwa, a także przedstawiła bardziej wszechstronną strategię mobilności niskoemisyjnej.

18/01/2016

W grudniu 2015 r. w Paryżu 195 państw przyjęło pierwsze prawnie obowiązujące porozumienie o zasięgu globalnym dla przeciwdziałania zmianom klimatu. W jego przyjęciu decydującą rolę odegrała Unia Europejska.

30/09/2015

Komisja Europejska ujawniła swój wniosek dotyczący rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), mający obowiązywać od 2021 r. Przyspieszy to tempo redukcji emisji i pomoże UE wypełnić zobowiązanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40 % do 2030 r. 

13/05/2015

Podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Paryżu w grudniu 2015 r., zapadną decyzje kształtujące globalne metody zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu na nadchodzące dziesięciolecia.

24/04/2015

W marcu unijni przywódcy zatwierdzili propozycje Komisji Europejskiej dotyczące unii energetycznej w ramach perspektywicznej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Zagwarantuje ona europejskim gospodarstwom domowym i firmom pewną, zrównoważoną i przystępną cenowo energię.

13/03/2015

Wprowadzony w 2005 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, stanowiący fundament strategii UE na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, obchodzi w tym roku dziesiąte urodziny. W 2015 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący przeglądu systemu, który będzie stosowany w kolejnej fazie...

11/03/2015

Aby walczyć ze zmianą klimatu, Europa musi zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Sektor ten produkuje obecnie prawie jedną czwartą wszystkich emisji w UE, ale polityki europejskie zmieniają tę sytuację.

22/12/2014

Ponad 100 miast – od Albertslund w Danii i Cork w Irlandii po Werię w Grecji – przystąpiło do inicjatywy Komisji Europejskiej Mayors Adapt dotyczącej przystosowania się do zmian klimatu.

19/12/2014

Państwa członkowskie UE porozumiały się w październiku w sprawie redukcji wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o przynajmniej 40% w stosunku do poziomu z 1990 r. Przywódcy UE przyjęli też wiążący dla całej UE cel dotyczący energii odnawialnej oraz orientacyjny cel dla wzrostu...

10/12/2014

W listopadzie Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował sprawozdanie podsumowujące piąte sprawozdanie oceniające (AR5): najobszerniejszą dotychczas, naukową analizę zmian klimatu, powstałą dzięki pracy setek naukowców z całego świata.

03/11/2014

Zgodnie z raportem „Nowa gospodarka klimatyczna 2014” (New Climate Economy Report 2014) walka ze zmianami klimatycznymi otworzy nowe możliwości rozwoju w gospodarce. Nie chodzi tu o konieczność wyboru między wzrostem gospodarczym a zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń – cele te mogą być realizowane...

14/08/2014

Dziewiętnaście przełomowych projektów na rzecz czystej energii ma zostać zrealizowanych w 12 krajach europejskich. A to wszystko dzięki funduszom z programu UE dla technologii niskoemisyjnych.

07/08/2014

Komisja wdrożyła strategię mającą na celu ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2 przez ciężarówki, autobusy i autokary.

21/05/2014

19 marca komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard uruchomiła nową inicjatywę Mayors Adapt, której zadaniem jest zachęcenie burmistrzów miast do zaangażowania się w działania przygotowujące do wyzwań, w obliczu których znajdą się miasta Europy w następstwie negatywnych skutków...

21/05/2014

Dwa nowe miarodajne sprawozdania opracowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ dowodzą, że dzisiaj – bardziej niż kiedykolwiek – konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań na skalę międzynarodową w sprawie nieuchronnych zagrożeń i wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu....

18/04/2014

Zgodnie z przeprowadzonym niedawno badaniem, Europejczycy dostrzegają, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii mogą stymulować gospodarkę i wzrost zatrudnienia. Większość z nas jest także zdania, że ograniczenie importu paliw kopalnych spoza UE może również...

14/04/2014

Komisja Europejska przedstawiła cele Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii na rok 2030. Jest to kolejny kamień milowy na drodze ku stworzeniu konkurencyjnej niskoemisyjnej gospodarki do połowy wieku. Cele te stanowią oś proponowanej polityki ramowej na lata 2020-2030, której założeniem jest...

27/03/2014

Pojazdy silnikowe to jedno z największych źródeł gazów cieplarnianych. UE uzgodniła już obowiązkowe cele w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowych samochodów dostawczych i osobowych do 2020 r. Obecnie Komisja przedstawiła propozycje określające sposób osiągnięcia tych...

10/02/2014

Lotnictwo cywilne, funkcjonujące w europejskiej regionalnej przestrzeni powietrznej, zostanie objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Emissions Trading Scheme – ETS) od początku stycznia 2014 r., po zatwierdzeniu niezbędnych aktów prawnych w ostatnich miesiącach tego roku. Nowe...

10/02/2014

W najnowszym raporcie Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) jednoznacznie uznał, że klimat się zmienia, a główną przyczyną jest w przeważającym stopniu emisja gazów cieplarnianych wynikająca z działalności człowieka. Raport ostrzega, że zmiany...

10/02/2014

Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawo­dawstwa w pierwszym kroku do redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego. Według tej propozycji właściciele wszystkich statków o tonażu powyżej 5 tys. ton brutto, korzystający z portów w UE, od stycznia 2018 r. byliby zobowiązani do...

01/06/2013

UE czyni już istotne postępy w kierunku zrealizowania celów energetycznych i klimatycznych, które wyznaczyła sobie na 2020 rok. Nadszedł czas, aby spojrzeć dalej w przyszłość. Komisja rozpoczęła proces poprzez opublikowanie zielonej księgi w celu zachęcenia do szeroko zakrojonej debaty na temat ram...

01/06/2013

Grudniowa konferencja klimatyczna w Doha przyspieszyła kampanię na rzecz walki z globalnym ociepleniem, wprowadzając ją w nową fazę i określając wyraźny harmonogram w celu prowadzenia bardziej ambitnych działań. Komisja Europejska obecnie działa intensywnie na rzecz zapewnienia honorowania podjętych...

01/06/2013

Komisja Europejska przedstawiła dwutorową strategię reformy wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Strategia uwzględnia kwestię rosnącej nadwyżki uprawnień w wyniku kryzysu gospodarczego poprzez zaproponowanie środków krótkoterminowych i rozpoczęcie debaty na temat...

01/03/2013

Protokół montrealski, przyjęty w 1987 r., pomógł w osiągnięciu ogromnych postępów w zakresie ochrony warstwy ozonowej na świecie w ciągu minionego ćwierćwiecza. Jego misja nie została jeszcze zakończona, ale jego sukcesy i sposób ich osiągnięcia mogą dostarczyć cennych wniosków dla prac nad innymi...

01/03/2013

Biopaliwa mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów UE na 2020 r. w zakresie energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw drogowych. Aby mogły jednak mieć pozytywny wpływ na zmianę klimatu, muszą być produkowane w zrównoważony sposób, przy minimalnej...

01/09/2012

W ramach walki ze zmianami klimatu opracowywane są środki w zakresie przystosowania się i łagodzenia skutków. Adaptacja do zmian klimatu nadal jest stosunkowo nową koncepcją, jednak ponieważ jest to działanie przekrojowe, a stawką są ważne ustalenia regulacyjne, wspomaga ona również inne obszary,...

01/03/2012

Wszystkie główne obszary działalności Unii Europejskiej będą musiały wnieść własny, konkretny wkład w walkę ze zmianą klimatu zgodnie z proponowanymi przez Komisję Europejską wieloletnimi ramami budżetowymi. Propozycje te dowodzą, że unijna strategia walki ze zmianą klimatu wkrótce wejdzie w nową...

01/03/2012

Pionierski unijny system handlu uprawnieniami do emisji z początkiem roku wkroczył w nową fazę, obejmując wszystkie krajowe oraz międzynarodowe loty z portów lotniczych znajdujących się na terenie UE i do nich.

01/05/2011

Na początku marca Komisja Europejska przyjęła plan działania zmierzający do przekształcenia Europy w społeczeństwo niskoemisyjne do roku 2050. Wielu z pewnością zadaje sobie pytanie, po co spoglądać cztery dekady w przyszłość, skoro ledwie możemy przewidzieć zakończenie najgorszego kryzysu...