Środowisko

Chemikalia

Chemikalia

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, UE wprowadziła szereg przepisów dotyczących chemikaliów – najobszerniejszy ich zbiór zawiera rozporządzenie REACH. Stosowanie określonych grup chemikaliów, np. biocydów, regulowane jest przez odrębne akty prawne.

 

Najnowsze artykuły
09/04/2018

Niektóre substancje chemiczne występujące w produktach i materiałach utrudniają ponowne użycie i recykling tych produktów, stwarzając wyzwanie dla „zamknięcia pętli” w gospodarce o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska zamierza podjąć się teraz rozwiązania tego problemu, koncentrując się...

16/11/2017

Jakość powietrza w Europie poprawiła się, ale potrzebne są dalsze zmiany prowadzące do ograniczenia emisji amoniaku, za którą w 95 % odpowiedzialny jest sektor rolniczy. Aby osiągnąć cele określone w nowej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji, w rolnictwie należy wprowadzić...

01/09/2012

Prawodawstwo europejskie, które będzie obowiązywało od 1 września 2013 r., zaktualizuje i uprości istniejące procedury w zakresie udzielania pozwoleń na sprzedaż biocydów w Unii. Będą one nadal zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, przy jednoczesnym obniżeniu...