Środowisko

Bioróżnorodność jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu

23/07/2015

Ochrona i odbudowa ekosystemów są niezbędne dla zapewnienia długoterminowego dobrobytu, a kapitał naturalny jest obszarem o dużym potencjale pod względem realizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Podczas Zielonego Tygodnia 2015 zaprezentowano udane połączenie celów w zakresie zachowania bioróżnorodności oraz celów gospodarczych, a także sposoby zdobywania dodatkowych środków na rzecz zachowania zasobów naturalnychl.

Hodowcy owoców i winorośli w dolinie Rodanu już dawno zauważyli, że ekosystemy i bioróżnorodność są podstawą ich gospodarki, a ze względu na ich zapotrzebowanie na czystą wodę stali się zdeklarowanymi zwolennikami ochrony przyrody. Alain Chabrolle, wiceprezes Rady Regionu Rhône-Alpes, wyjaśnił, w jaki sposób przedstawiciele jego regionu zlecili badania dotyczące oceny funkcji ekosystemów i zainwestowali w projekty, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce.

Zaufanie jest niezbędne do zmniejszenia luki między światem biznesu a grupami nacisku w zakresie ochrony środowiska oraz do zaangażowania obywateli.
Milos Labovic, Prowincja Zeeland

Pomaganie lokalnym społecznościom w spowalnianiu przepływu wody do Morza Śródziemnego przez odwracanie zasychania gleby, ochronę owadów zapylających oraz wprowadzenie zapisów dotyczących korytarzy ekologicznych do przepisów w zakresie planowania na szczeblu lokalnym to działania zmierzające we właściwym kierunku: „Projekty te wymagają stworzenia odpowiednich struktur dyskusyjnych, inwestycyjnych, inżynieryjnych, zarządczych i nadzorczych. Prowadzą również do tworzenia miejsc pracy” – powiedział.

Europa ma znaczny potencjał do tworzenia „gospodarki odbudowy”, przynoszącej korzyści ekosystemom i gospodarce oraz wiele dodatkowych korzyści w obszarach takich, jak zmiana klimatu. Jest to obszar, w którym UE może być liderem.

Prowincja Zeeland w Holandii wykorzystuje metody akwakultury, które zapewniają trwałe rozwiązania: od magnetycznego zbierania zarodków małży po hodowlę soli w zamkniętym obiegu. „Zaufanie jest niezbędne do zmniejszenia luki między światem biznesu a grupami nacisku w zakresie ochrony środowiska oraz do zaangażowania obywateli” – powiedział Milos Labovic z rządu prowincji. „Dostarczanie informacji nie wystarczy, konieczne jest nawiązanie prawdziwego dialogu”.

Wyzwaniem jest natomiast rozpowszechnienie takiego podejścia. Justin Adams ze Służby Ochrony Przyrody, amerykańskiego stowarzyszenia ochrony przyrody, które w ciągu ostatnich 60 lat objęło ochroną 50 mln hektarów ziem na całym świecie, poparł podejście do zarządzania ziemią na poziomie krajobrazu w zakresie podejmowania decyzji dotyczących np. infrastruktury i ziem uprawnych. „Setki milionów lat temu natura wynalazła genialny sposób wychwytywania i składowania dwutlenku węgla: w drzewach i gruntach, które przechowują wielokrotność naszych rocznych emisji. Ponowne zalesianie przyniosłoby wiele korzyści społeczeństwu poprzez przechowywanie i wiązanie dwutlenku węgla, a także doprowadziłoby do utworzenia milionów miejsc pracy” – powiedział.

Zachęcanie do inwestycji w kapitał naturalny

Zakres inwestycji sektora prywatnego w kapitał naturalny również był przedmiotem uwagi. „Inwestycje w środowisko naturalne mogą się opłacić” – powiedział Leonardo Mazza z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska – „istnieją jednak pewne przeszkody”. „Relatywnie niskie stopy zwrotu, brak specjalistycznej wiedzy w zakresie kapitału naturalnego w bankach oraz niepewność wyników często zniechęcają inwestorów prywatnych” – dodał.

Innowacyjne instrumenty finansowe to jedno z dostępnych rozwiązań zapewniających lepsze wykorzystanie ograniczonych środków publicznych w celu zwiększenia inwestycji prywatnych. W lutym Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisja Europejska uruchomiły mechanizm finansowania kapitału naturalnego, aby wykazać, że inwestycje w kapitał naturalny mogą generować przychody i prowadzić do oszczędności kosztów, przy jednoczesnej realizacji celów UE w zakresie działań na rzecz bioróżnorodności i przystosowania do zmiany klimatu.

Ritva Toivonen, prezes zarządu Grupy Tapio, podała jeden przykład płatności za usługi ekosystemów. W Finlandii, gdzie ponad 70% powierzchni zajmują lasy, Grupa Tapio uruchomiła w 2008 r. rynkowy program działań na rzecz bioróżnorodności lasów METSO. Oznacza to, że właściciele ziemi zachowują kontrolę nad swą własnością i otrzymują rekompensatę finansową za usługi ekosystemowe, których dostarczają

.

 

Green Week — Zielony Tydzień