Skip to main content
Environment for Europeans

Magazyn Przyroda dla Europejczyków

Weryfikacja skuteczności dwóch ważnych aktów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska dała państwom członkowskim nowy impuls do wdrożenia lepszej ochrony lokalnej różnorodności biologicznej, jednocześnie przygotowując grunt pod prace nowej Komisji Europejskiej.

Informacje na temat magazynu

Jego celem jest informowanie o priorytetach i osiągnięciach polityki UE w sprawie ochrony środowiska – dotyczących m. in. zmiany klimatu, programu LIFE i sieci rezerwatów przyrody Natura 2000 – a także o wpływie tej polityki na życie obywateli i jej wkład w realizację założeń UE w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego.