Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Ochrana voľne žijúcich zvierat

Takmer polovicu voľne žijúcich druhov cicavcov v Európe vrátane rysa španielskeho ohrozuje ľudská činnosť.

Európa sa vyznačuje ohromujúcou rozmanitosťou rastlín, zvierat a biotopov. Len málo miest na svete sa môže pochváliť takou mozaikou biotopov, voľne žijúcich zvierat a kultúrnej krajiny na tak malom území.
Na naše prežitie potrebujeme voľne žijúce zvieratá. Napríklad hmyz opeľuje plodiny a táto služba pre európske poľnohospodárstvo by sa dala vyčísliť na 22 mld. EUR ročne.

Ľudská činnosť však nadmerne zaťažuje životné prostredie a vedie k vymieraniu niektorých druhov. Medzi hlavné nebezpečenstvá patrí strata prirodzených biotopov, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, nepôvodné druhy, zmena klímy a znečisťovanie.

V súčasnosti je v Európe ohrozená takmer polovica druhov cicavcov a tretina druhov plazov, rýb a vtákov. Hlavnou príčinou je zmenšenie ich biotopov v dôsledku rastu mestských oblastí a zaberania území na infraštruktúru, napr. cesty.

Došlo k odvodneniu polovice európskych mokradí a zmizli takmer tri štvrtiny dún vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku.
Právne predpisy ochraňujú najvzácnejšie biotopy voľne žijúcich zvierat, ale mnoho chránených území sa nachádza vo veľmi zlom stave a potrebujú obnovu.
Niektoré voľne žijúce druhy zvierat sú ohrozené nadmerným lovom, čo je osobitným problémom na mori, kde nadmerný rybolov spôsobil kolaps zásob niektorých druhov rýb.

Cudzie invázne druhy sú rastliny, zvieratá, huby a mikroorganizmy, ktoré sa udomácňujú v oblastiach mimo ich prirodzeného výskytu. Napríklad kopýtko prirastené znižuje kvalitu vody v jazerách a upcháva vodné systémy. Nie všetky invázne druhy sú škodlivé, ale niektoré sa rozmnožujú veľmi rýchlo a vytláčajú pôvodné druhy. Ich hospodársky vplyv je obrovský: škody predstavujú 12,5 mld. EUR ročne a problém stále narastá.

Zmena klímy bude mať veľký vplyv na Európu. Niektoré druhy zvierat sa prispôsobia a presťahujú, avšak ďalšie budú bojovať o prežitie. Ak sa teplota zvýši o 1,5 – 2,5ºC, hrozí vyhynutie až 30 % druhov rastlín a zvierat.

Vďaka právnym predpisom EÚ sa za posledných 20 rokov zlepšila kvalita vody a v súčasnosti sme schopní oveľa lepšie nakladať s odpadovou vodou a priemyselným odpadom. Stále však znečisťujeme podzemné vody nadmerným využívaním hnojív. Výsledkom je eutrofizácia, teda príliš veľa dusíka v riekach, jazerách a v ústiach riek, ktorý spôsobuje premnoženie rias.