Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Beskyttelse af vilde dyr og planter

Beskyttelse af vilde dyr og planter

Europa har en fantastisk mangfoldighed af planter, dyr og habitater. Kun få steder i verden finder man så mange vidt forskellige habitater, vilde planter og dyr og kulturlandskaber på så lille et område.
Vi har brug for denne natur for at kunne overleve. F.eks. bestøves vores afgrøder af insekter — en service til det europæiske landbrug, som har en værdi på 22 milliarder euro pr. år.

Men menneskets aktiviteter lægger et enormt pres på miljøet og medfører, at visse arter uddør. De største trusler er naturlige levesteders forsvinden, rovdrift, ikke-hjemmehørende arter, klimaforandringer og forurening.

I dag er næsten halvdelen af Europas pattedyr og en tredjedel af krybdyr-, fiske- og fuglearterne i fare. Årsagen er især, at deres levesteder indskrænkes, efterhånden som byområderne vokser, og vi inddrager flere arealer til infrastruktur som f.eks. veje.

Halvdelen af Europas vådområder er tørlagt, og næsten tre fjerdedele af klitterne i Frankrig, Italien og Spanien er forsvundet.
De mest værdifulde levesteder for vilde dyr og planter er beskyttet ved lovgivning, men mange beskyttede levesteder er i dårlig stand og skal genoprettes.
Visse arter er truede på grund af rovdrift — det er især et problem i havet, hvor overfiskning har ført til sammenbrud i visse fiskebestande.

Invasive fremmede arter er planter, dyr, svampe og mikroorganismer, som etablerer sig i områder uden for deres naturlige levested. Vandremuslinger f.eks. mindsker vandkvaliteten i søer og tilstopper vandsystemerne. Det er ikke alle invasive arter, som er skadelige, men nogle spreder sig hurtigt og udkonkurrerer de naturligt hjemmehørende arter. De økonomiske konsekvenser er enorme: det koster 12,5 milliarder euro om året at håndtere dette problem, som vokser mere og mere.

Klimaforandringerne vil får store virkninger i Europa. Visse arter vil tilpasse sig og flytte, men andre vil få svært ved at overleve. Hvis temperaturen stiger med mellem 1,5 og 2,5 °C, vil op til 30 % af plante- og dyrearterne kunne uddø.

Takket være EU’s lovgivning er vandkvaliteten blevet bedre i de sidste 20 år, og vi er nu blevet langt bedre til at håndtere spildevand og industriaffald. Men vi forurener stadig grundvandet med for meget gødning. Resultatet er eutrofiering — dvs. for meget kvælstof i vores floder, søer og flodmundinger og derfor større algedannelse.