Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Опазване на дивата природа

Опазване на дивата природа

В Европа има изключително разнообразие от растения, животни и местообитания. Не са много местата на планетата, където може да се наблюдава подобна пъстра мозайка от местообитания, диви растения и животни и културни ландшафти на толкова малка площ.
Тази дива природа е необходима за оцеляването ни. Насекомите например опрашват нашите насаждения — ползата за европейското земеделие от това е в размер на 22 млрд. евро годишно.

Човешките дейности обаче оказват изключителен натиск върху околната среда и водят до измиране на някои видове. Основните заплахи са изчезването на природни местообитания, прекомерната експлоатация, чуждите видове, изменението на климата и замърсяването.

Днес почти половината от европейските бозайници и една трета от видовете влечуги, риба и птици са застрашени. Това се дължи най-вече на свиването на техните местообитания поради увеличаването на градските територии и използването на повече земя за инфраструктура като пътища.

Половината от влажните зони в Европа вече са отводнени и почти три четвърти от дюните във Франция, Италия и Испания са изчезнали.
Най-ценните местообитания на диви животни и растения са защитени от закона, но много от тях са в лошо състояние и трябва да бъдат възстановени.
Някои видове са застрашени поради твърде голяма експлоатация. Този проблем е особено силно изразен в моретата, където прекомерният риболов доведе до изчерпването на някои рибни запаси.

Инвазивните видове са растения, животни, гъби и микроорганизми, които се установяват на територии извън своя естествен регион на разпространение. Мидата зебра например понижава качеството на водите в езерата и затлачва водните системи. Не всички нашественици са вредни, но някои от тях се разпространяват бързо и изместват местните видове. Последиците за икономиката са огромни — 12,5 млрд. евро на година, а проблемът продължава да се задълбочава.

Изменението на климата ще се отрази силно върху Европа. Някои видове ще се адаптират и ще продължат да съществуват, но за други ще е трудно да оцелеят. Ако температурата се покачи с между 1,5º C и 2,5º C, до 30 % от растителните и животинските видове могат да изчезнат.

Качество на водите се е подобрило през последните 20 години благодарение на законодателството на ЕС и днес се справяме значително по-добре с пречистването на отпадните води и третирането на промишлените отпадъци. Все още обаче замърсяваме подпочвените води с прекалено много торове. Резултатът от това е еутрофикация — твърде много азот, който води до разпространението на водорасли в нашите реки, езера и устия.