Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Vores jord skal passes

Det tager naturen flere tusinde år at producere blot nogle få centimeter jordbund — som er en levende naturressource, vi ikke kan undvære.

Og jorden er hjemstedet for mange arter, lige fra bittesmå mikrober og insekter til større dyr som f.eks. muldvarper og kaniner.
Det tager flere tusinde år at producere de få centimeter jordbund under vores fødder. Det betyder, at jordbunden praktisk taget ikke fornys.

Vi mennesker er afhængige af jorden for at kunne leve, men vores aktiviteter sætter deres spor. Visse landbrugsmetoder gør jordbunden mere sårbar over for erosion. Store områder med meget frugtbar jorddækkes af beton eller asfalt, efterhånden som byerne vokser. I nogle områder er jorden blevet saltholdig og mindre frugtbar som følge af kunstvanding.

Andre steder er jorden blevet forurenet med stoffer som bly, olie og opløsningsmidler fra industriprocesser. Det forurener grundvandet og skader menneskers sundhed og organismerne i jorden. Også fødevarekvaliteten påvirkes, da afgrøder i forurenet jord optager de forurenende stoffer og dermed er til fare for forbrugernes sundhed.

De ændringer i temperatur og nedbør, som klimaforandringerne forventes at medføre, vil gøre jorden stadig mere sårbar.

Der tages fat om mange af disse problemer i EU’s lovgivning om vand, affald, kemikalier, industriforurening, naturbeskyttelse og pesticider. EU har også en generel jordbundsstrategi til at håndtere de forskellige trusler. Den fokuserer primært på årsagerne til jordbundsforringelse og behovet for at forvalte jorden på en bæredygtig måde, så den ikke mister sin produktivitet.