Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Chránené územia EÚ – Natura 2000

EÚ uplatňuje prísne právne predpisy v oblasti ochrany prírody. Týkajú sa siete Natura 2000 – 26 000 chránených oblastí, ktoré zaberajú pätinu územia EÚ. Ide o najväčšiu sieť svojho druhu na svete, ktorá poskytuje zásadnú ochranu najohrozenejším druhom a biotopom v Európe.

Sieť má významný hospodársky vplyv: podľa jej vlastného odhadu môže ísť o 200 – 300 mld. EUR ročne resp. 2 – 3 % HDP EÚ.
EÚ postavila základy siete Natura 2000 v roku 1979, keď prijala prvé významné právne predpisy v oblasti ochrany prírody v podobe smernice o vtákoch. Smernica chráni všetky voľne žijúce vtáky v EÚ (približne 500 druhov). Krajiny EÚ identifikujú a chránia oblasti, ktoré sú osobitne významné pre voľne žijúce vtáky. Doteraz vzniklo približne 5 300 osobitne chránených území.

Druhým nástrojom je smernica o biotopoch z roku 1992, ktorá núti členské štáty, aby chránili biotopy ohrozených druhov rastlín a zvierat. Chránené oblasti sa nazývajú osobitné chránené územia. Smernica o biotopoch zahŕňa približne 1 500 druhov zriedkavých a ohrozených rastlín a zvierat a asi 230 druhov biotopov vrátane kosných lúk, vresovísk a slanísk.

Územia chránené v rámci týchto dvoch smerníc tvoria sieť Natura 2000. Jej cieľom je ochraňovať všetky významné druhy biotopov a ohrozených druhov v Európe.

Sieť Natura 2000 je v súčasnosti vo fáze dokončenia. Doteraz do nej bolo začlenených vyše 26 000 oblastí, ktoré tak predstavujú najväčšiu koordinovanú sieť chránených území na svete. Územia v rámci siete zaberajú 18 % plochy EÚ a značnú časť morí, ktoré ho obklopujú.

Natura 2000 nie je iba sieť chránených prírodných zdrojov. Uznáva, že najlepším riešením je súlad človeka s prírodou. Jej cieľom nie je zabrániť hospodárskej činnosti, ale zaistiť jej zlučiteľnosť s ochranou vzácnych druhov a biotopov.

Hlavné ciele siete Natura 2000:

  • predchádzať činnostiam, ktoré by mohli vážne narušiť druhy alebo poškodiť biotopy v pre ne vymedzených oblastiach,
  • v prípade potreby prijať pozitívne opatrenia na zachovanie a obnovu týchto biotopov a druhov.

Tento prístup má mnoho výhod: podporuje udržateľné lesné hospodárstvo, rybolov, poľnohospodárstvo a cestovný ruch a zabezpečuje budúcnosť pre ľudí žijúcich v týchto oblastiach, ktorí sú závislí od týchto činností.