Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

ES aizsargājamās teritorijas — “Natura 2000”

Eiropas Savienībā darbojas stingri tiesību akti par dabas aizsardzību. Daži no tiem ir saistīti ar “Natura 2000” tīklu — 26 000 aizsargājamu teritoriju, kas kopā aizņem piekto daļu no ES sauszemes platības. Tas ir lielākais šāda veida tīkls pasaulē, kas nodrošina tik svarīgo aizsardzību Eiropā apdraudētākajām sugām un dzīvotnēm.

Šim tīklam ir milzīga ekonomiskā ietekme, jo atbilstoši dažām aplēsēm tas dod no 200 līdz 300 miljardiem eiro gadā jeb 2 līdz 3 % no ES iekšzemes kopprodukta.
“Natura 2000” pirmie aizmetņi veidojās 1979. gadā, kad ES pieņēma savu pirmo nozīmīgāko tiesību aktu par dabas aizsardzību — Putnu direktīvu. Tā aizsargā visus ES savvaļas putnus (kopā aptuveni 500 sugas). ES dalībvalstis noskaidro, kuras teritorijas ir īpaši nozīmīgas savvaļas putnu dzīvei, un gādā par to aizsardzību. Līdz šim šādi ir izveidotas apmēram 5300 īpaši aizsargājamas teritorijas.

Otrs svarīgākais instruments ir 1992. gada Dzīvotņu direktīva, kas ES valstīm uzliek pienākumu aizsargāt apdraudētās augu un dzīvnieku sugas, kā arī to dzīvotnes. Aizsargājamos apgabalus dēvē par “īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Dzīvotņu direktīva attiecas uz aptuveni 1500 retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugām un uz apmēram 230 dzīvotņu veidiem, tostarp siena pļavām, tīreļiem un solončakiem.

Teritorijas, kuras paredzēts aizsargāt saskaņā ar abām direktīvām, veido “Natura 2000” tīklu. Iecerēts šādi pasargāt no izzušanas visus Eiropas svarīgākos dzīvotņu veidus un apdraudētās sugas.

“Natura 2000” tīkla izveidošana tagad ir gandrīz beigusies. Tajā līdz šim iekļauti vairāk nekā 26 000 teritoriju, kas kopā veido plašāko koordinēto liegumu tīklu pasaulē. “Natura 2000” aizņem 18 % ES sauszemes teritorijas un ievērojamu apskalojošās jūras platību.

“Natura 2000” ir ne tikai dabas rezervātu tīkls. Tā koncepcijā atzīts, ka cilvēku un dabas vislabākais līdzāspastāvēšanas veids ir sadarbība. Tā mērķis ir nevis aizliegt saimniecisko darbību, bet nodrošināt, lai tā būtu saderīga ar vērtīgo sugu un dzīvotņu aizsardzību.

Galvenie uzdevumi “Natura 2000” teritorijās:

  • nepieļaut darbības, kas var ievērojami kaitēt sugām (vai izpostīt dzīvotnes), kuru dēļ teritorija ir izveidota,
  • vajadzības gadījumā veikt pasākumus šo dzīvotņu un sugu saglabāšanai un atjaunošanai.

Šai pieejai ir dažādas priekšrocības: tā sekmē ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, zivsaimniecību, lauksaimniecību un tūrismu, ilgtermiņā gādājot arī par to cilvēku nākotni, kas dzīvo šajos apvidos un strādā minētajās nozarēs.