Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

EU:n suojelualueet – Natura 2000

EU:lla on vahva luonnonsuojelulainsäädäntö. Lainsäädännön keskiössä on Natura 2000 -verkosto: 26 000 suojelualuetta, jotka kattavat viidenneksen EU:n maa-alasta. Natura 2000 on maailman laajin suojelualueiden verkosto, ja se tarjoaa elintärkeää suojaa Euroopan uhanalaisimmille lajeille ja luontotyypeille.

Verkostolla on suuri taloudellinen merkitys: erään arvion mukaan verkoston tarjoamien hyötyjen rahallinen arvo on 200–300 miljardia euroa vuodessa eli 2–3 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.
Natura 2000 -verkoston siemen kylvettiin vuonna 1979, kun EU hyväksyi ensimmäisen merkittävän luonnonsuojelulakinsa, lintudirektiivin. Direktiivi suojelee kaikkia luonnonvaraisia lintuja EU:ssa ja kattaa noin 500 lajia. EU-maat osoittavat ja suojelevat alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnonvaraisille linnuille. Tähän mennessä on perustettu noin 5 300 erityissuojelualuetta.

Toinen säädös, vuoden 1992 luontotyyppidirektiivi, velvoittaa EU-maat suojelemaan uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä sekä luontotyyppejä. Suojelualueita kutsutaan erityisten suojelutoimien alueiksi. Luontotyyppidirektiivi kattaa noin 1 500 harvinaista ja uhanalaista kasvi- ja eläinlajia sekä noin 230 luontotyyppiä, kuten heinäniityt, nummet ja marskimaat.

Näiden kahden direktiivin perusteella suojellut alueet muodostavat Natura 2000 -verkoston. Verkoston tavoitteena on suojella kaikkia Euroopan tärkeitä luontotyyppejä ja uhanalaisia lajeja.

Natura 2000 -verkosto on nyt lähes valmis. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 26 000 aluetta, mikä tekee siitä maailman laajimman koordinoidun suojelualueiden verkoston. Natura 2000 kattaa 18 prosenttia EU:n maa-alasta ja merkittäviä osia ympäröivistä meristä.

Natura 2000 ei ole vain luonnonsuojelualueiden verkosto. Siinä otetaan huomioon, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina. Verkostossa ei suljeta pois taloudellista toimintaa vaan pyritään varmistamaan, että siinä kunnioitetaan arvokkaiden lajien ja luontotyyppien suojelua.

Natura 2000 -alueita koskevat päätavoitteet ovat seuraavat:

  • välttää toimintaa, joka saattaisi vakavasti häiritä lajeja tai vahingoittaa luontotyyppejä, joille alue on osoitettu
  • toteuttaa tarvittaessa myönteisiä toimenpiteitä näiden luontotyyppien ja lajien säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi suojelun parantamista varten.

Tähän lähestymistapaan liittyy useita etuja: verkosto edistää kestävää metsätaloutta, kalastusta, maataloutta ja matkailua ja takaa näin pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymiä ihmisille, jotka asuvat näillä alueilla ja ovat riippuvaisia näistä toiminnoista.