Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

ELi looduskaitsealad – Natura 2000

ELil on tõhusad looduskaitsealased õigusaktid. Need on seotud Natura 2000 võrgustikuga, mis hõlmab 26 000 kaitseala. Asjaomased kaitsealad katavad viiendiku ELi maismaast. Natura 2000 on maailma suurim omataoline võrgustik ning see pakub olulist kaitset Euroopa enim ohustatud liikidele ja elupaikadele.

Võrgustik mõjutab oluliselt majandust: ühe hinnangu kohaselt jääb võrgustikust saadava kasu igal aastal vahemikku 200–300 miljardit eurot, moodustades 2–3% ELi SKPst.
Võrgustikule pandi alus 1979. aastal, mil EL võttis vastu esimese olulise looduskaitsealase õigusakti – linnudirektiivi. Sellega kaitstakse kõiki metslinde ELis, keda on kokku ligikaudu 500 liiki. ELi liikmesriigid teevad kindlaks paigad, mis on metslindude jaoks eriti olulised, ning kaitsevad neid. Nüüdseks on loodud umbes 5300 linnuala.

Teise õigusaktiga, milleks on 1992. aasta elupaikade direktiiv, kohustatakse ELi liikmesriike kaitsma ohustatud taime- ja loomaliikide kasvu- ning elupaiku ja ka konkreetseid elupaiku. Neid kaitsealasid tuntakse ka kui loodusalasid. Elupaikade direktiiv hõlmab ligikaudu 1500 ohustatud taime- ja loomaliiki ning umbes 230 elupaigaliiki (nt niidud, nõmmed ja sooldunud märgalad).

Asjaomase kahe direktiivi reguleerimisalasse jäävad alad moodustavadki võrgustiku Natura 2000. Selle eesmärk on kaitsta kõiki Euroopa peamisi elupaigatüüpe ning ohustatud liike.

Natura 2000 on nüüd peaaegu valmis. Praeguseks on kaasatud üle 26 000 paiga ning see moodustab looduskaitsealade suurima koordineeritud võrgustiku maailmas. Natura 2000 hõlmab 18% ELi maismaast ning märkimisväärset osa ümbritsevatest meredest.

Natura 2000 on midagi enamat kui looduskaitsealade võrgustik. Selle puhul ilmneb, et parim variant on inimeste ja looduse vaheline partnerlus. Võrgustiku eesmärk ei ole välistada majandustegevust, vaid tagada selle vastavus väärtuslike liikide ja elupaikade kaitse tingimustele.

Peamised eesmärgid Natura 2000 aladel on järgmised:

  • vältida tegevust, mis häirib tõsiselt liike või kahjustab elupaiku, mille jaoks asjaomane kaitseala on loodud;
  • võtta vajaduse korral positiivseid meetmeid, et kaitse täiustamiseks säilitada või taastada asjaomased elupaigad ning liigid.

Selisel lähenemisviisil on mitmeid eeliseid: julgustades säästvat metsandust, kalandust, põllumajandust ja turismi, tagatakse võrgustiku abil pikaajaline tulevik inimestele, kes elavad vastavatel aladel ning sõltuvad nendest tegevusaladest.