Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Προστατευόμενες περιοχές της ΕΕ – Natura 2000

Η ΕΕ διαθέτει ισχυρή νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αναπτύχθηκε με γνώμονα το δίκτυο Natura 2000 – 26.000 προστατευόμενες περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ. Είναι το μεγαλύτερο στο είδος του δίκτυο στον κόσμο και παρέχει καθοριστική προστασία στα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης.

Το δίκτυο έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο: τα οφέλη που προκύπτουν από το δίκτυο εκτιμώνται μεταξύ 200 και 300 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος, ή 2 έως 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ.
Το δίκτυο Natura 2000 εγκαινιάστηκε το 1979, όταν η ΕΕ εξέδωσε το πρώτο βασικό νομοθέτημά της για την προστασία της φύσης, την οδηγία για τα πτηνά. Η συγκεκριμένη οδηγία προστατεύει το σύνολο των άγριων πτηνών στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου 500 είδη. Οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν και προστατεύουν περιοχές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα άγρια πτηνά. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περίπου 5.300 "ζώνες ειδικής προστασίας".

Ένα δεύτερο νομοθέτημα, η οδηγία περί οικοτόπων του 1992, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύουν τους οικοτόπους των απειλούμενων ειδών φυτών και ζώων. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι γνωστές ως "ειδικές ζώνες διατήρησης". Η οδηγία περί οικοτόπων καλύπτει γύρω στα 1.500 σπάνια και απειλούμενα φυτά και ζώα και περίπου 230 τύπους οικοτόπων, μεταξύ των οποίων θεριζόμενους λειμώνες, ρεικότοπους και αλίπεδα.

Οι περιοχές που προστατεύονται δυνάμει των δύο αυτών οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Στόχος του δικτύου είναι να προστατευθούν όλοι οι βασικοί τύποι των ευρωπαϊκών οικοτόπων και τα απειλούμενα είδη.

Το δίκτυο Natura 2000 είναι πλέον σχεδόν πλήρες. Περισσότεροι από 26.000 τόποι έχουν ήδη περιληφθεί σε αυτό, καθιστώντας το το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Το Natura 2000 καλύπτει το 18 % της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ και σημαντικά τμήματα των θαλασσών που την περιβάλλουν.

Το Natura 2000 δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φυσικών προστατευόμενων περιοχών. Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Στόχος του δεν είναι ο αποκλεισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά η διασφάλιση της συμβατότητας των δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Οι κύριοι στόχοι στο πλαίσιο των περιοχών Natura 2000 είναι:

  • να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να καταστρέψουν τους οικοτόπους για τους οποίους χαρακτηρίζεται μια περιοχή
  • να λαμβάνονται θετικά μέτρα, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.

Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα: ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες μορφές δασοκομίας, αλιείας, γεωργίας και τουρισμού, το δίκτυο διασφαλίζει ένα μακρόπνοο μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν στις εν λόγω περιοχές και βασίζονται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.