Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Natura 2000 – Síť chráněných oblastí EU

Ochranu přírody v Evropské unii zajišťuje rozsáhlá a propracovaná legislativa. Její velká část se týká sítě Natura 2000, která zahrnuje 26 000 chráněných oblastí, čímž zajišťuje ochranu jedné pětiny území EU. Jedná se o nejrozsáhlejší síť tohoto druhu na světě. Poskytuje nezbytnou ochranu nejohroženějším druhům a přírodním stanovištím v Evropě.

Kromě toho má výrazný ekonomický dopad: podle odhadů z výhod, které ze sítě Natura vyplývají, vzniká hodnota ve výši 200-300 miliard eur ročně, což jsou 2-3 % HDP EU.
Počátky sítě Natura 2000 lze datovat do roku 1979, kdy EU schválila svůj první významný právní předpis v oblasti ochrany přírody: směrnici o ochraně volně žijících ptáků. Ta chrání veškeré volně žijící druhy ptáků v EU, jichž je přibližně 500. Země EU určují, která místa mají pro volně žijící ptactvo zásadní význam a je tedy třeba je chránit. Takovýchto zvláště chráněných oblastí bylo doposud vytvořeno přibližně na 5 300.

Druhý právní nástroj, směrnice o ochraně přírodních stanovišť z roku 1992, členským státům EU ukládá povinnost chránit přírodní stanoviště ohrožených druhů rostlin a živočichů. Chráněné lokality se označují jako zvláštní oblasti ochrany. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť zahrnuje přibližně 1 500 vzácných a ohrožených rostlin a živočichů a přibližně 230 typů přírodních stanovišť, včetně sečených luk, vřesovišť a slanisek.

Právě oblasti chráněné v rámci těchto dvou směrnic tvoří síť Natura 2000. Jejím cílem je zachovat všechny evropské hlavní typy stanovišť a ohrožených druhů.

Síť Natura 2000 je nyní téměř dokončena. Doposud v ní je zahrnuto přes 26 000 lokalit, což z ní činí největšího koordinovanou síť chráněných oblastí na světě. Natura 2000 pokrývá 18 % území EU a značnou část přilehlých moří.

Nejde však jen o síť chráněných přírodních rezervací. Natura 2000 klade důraz na výhody symbiotického soužití člověka a přírody. Nesnaží se z chráněných lokalit vyloučit hospodářské činnosti, ale usiluje o to, aby byly slučitelné s ochranou cenných rostlinných a živočišných druhů a přírodních stanovišť.

Hlavní cíle v rámci sítě Natura 2000 jsou:

  • zamezit činnostem, jež by mohly vážně poškodit nebo narušit přírodní stanoviště, jímž je lokalita vymezena
  • podniknout pozitivní kroky v zájmu zachování a obnovy těchto stanovišť a druhů a zajistit tak jejich ochranu.

Tento přístup má mnoho výhod. Podporou udržitelného lesnictví, rybolovu, zemědělství a cestovního ruchu síť Natura 2000 zajišťuje udržitelnou budoucnost lidem, kteří v těchto oblastech žijí a vydělávají si těmito činnostmi na živobytí.