Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Lifeprogrammet

EU:s Lifeprogram finansierar hundratals projekt som skyddar livsmiljöer och ökar miljömedvetenheten.

EU stöder miljö- och naturskyddsprojekt genom programmet Life. Programmet startade 1992 och finansierar projekt i EU, kandidatländer och länder som gränsar till EU.

Programmets fjärde fas Life+ har en budget på 2 143 miljoner euro för 2007–2013. Minst hälften måste användas till naturskydd och biologisk mångfald. Den andra hälften går till miljöprojekt och till att öka miljömedvetenheten.

Projekten för natur och biologisk mångfald ska bidra till att bevara hotade arter och livsmiljöer. Tanken är att hjälpa till att genomföra fågel- och habitatdirektiven och Natura 2000-nätverket av skyddade områden. De är pilotprojekt som ska bidra till EU:s mål att minska förlusten av biologisk mångfald.

I slutet av 2012 hade över tusen projekt för natur och biologisk mångfald fått stöd från Lifeprogrammet. EU har sedan 1992 betalat ut över 1,5 miljarder euro i direktstöd och mobiliserat cirka 2,7 miljarder euro.

Brunbjörnen, munksälen och vargen är några av de arter som projekten har gynnat. Över 400 av de hotade arter som förtecknas i fågel- och habitatdirektiven – mer än en tredjedel – har varit i fokus för minst ett Lifeprojekt.

Lifeprogrammet har dessutom finansierat över 1 000 förvaltningsplaner för nätverket Natura 2000. Det är viktiga steg i kampen för biologisk mångfald. I andra projekt har man skapat korridorer och urbana livsmiljöer för vilda växter och djur. Man har infört klimatåtgärder, stärkt ekosystemtjänsterna och gjort företagen mer medvetna om vikten av biologisk mångfald. Över 100 Lifeprojekt har bidragit till att hantera invasiva främmande arter, som mink, parkslide och icke inhemska kräftor.

Hur söker man bidrag?

Statliga eller privata organisationer med säte i EU kan söka bidrag från Life+. Läs mer om de senaste ansökningsomgångarna på Lifeprogrammets webbplats.