Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Ohranjanje življenja s programom LIFE

Evropski program LIFE financira več sto projektov za zaščito naravnih habitatov in povečanje okoljske ozaveščenosti.

Evropska unija financira v okviru programa LIFE številne projekte za ohranjanje okolja in narave. Program je nastal leta 1992 za financiranje projektov v EU ter v nekaterih državah kandidatkah in sosednjih državah.

Četrta faza programa (LIFE+) zajema obdobje 2007–2013 in ima na voljo 2,143 milijarde evrov. Program mora vsaj 50 % sredstev nameniti projektom za varstvo narave in biološke raznovrstnosti. S preostankom denarja financirajookoljske projekte in dejavnosti za povečevanje okoljske ozaveščenosti.

Cilj projektov za varstvo narave in biološke raznolikosti je ohranitev ogroženih vrst in habitatov. Projekti so pomembni pri izvajanju direktiv o pticah in habitatih ter upravljanju mreže zaščitenih območij Natura 2000. Evropska unija si s temi pilotnimi projekti prizadeva zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti.

Program LIFE je do konca leta 2012 sofinanciral več kot tisoč projektov za varstvo narave in biološke raznovrstnosti, za kar je od leta 1992 zagotovil več kot 1,5 milijarde evrov neposrednih sredstev, skupaj pa so zbrali kar okoli 2,7 milijarde evrov.

S projekti LIFE so denimo pomagali tudi pri ohranjanju številnih živalskih vrst, denimo sredozemske medvedjice, rjavega medveda in volka. Več kot 400 ogroženih vrst (več kot tretjina) iz direktiv o pticah in habitatih je bilo deležno zaščite vsaj enega projekta LIFE.

EU je s sredstvi programa LIFE financirala tudi več kot 1000 načrtov upravljanja v okviru mreže Natura 2000 in s tem pomembno pripomogla k preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti. Drugi projekti so vzpostavili posebne koridorje za prehajanje živali in mestne habitate prosto živečih živali, uvedli ukrepe za prilagoditev podnebnim spremembam in podporo storitvam ekosistemov ter povečali ozaveščenost podjetij glede pomena biotske raznovrstnosti. Več kot 100 projektov LIFE se je osredotočilo na ukrepe proti invazivnim tujerodnim vrstam, denimo ameriški kuni zlatici, japonskemu dresniku ali tujerodnim vrstam rakov.

Kako zaprositi za sredstva

Sredstva so namenjena javnim ali zasebnim organom, ki so registrirana v EU. Več informacij o najnovejših razpisih za zbiranje predlogov je na voljo na spletišču programa LIFE.